4.4 Fragmentti 33

Lopuksi haluan palata lyhyesti tämän opinnäytetyön alkuun. Tarkemmin sanottuna haluan palata kysymyksiin, jotka tätä tutkimusprosessia palvellut tutkimushahmo DAR esittää fragmentti 1:ssä. Lisäksi haluan selventää, miksi tämän työn kirjoittamiseksi on ollut välttämätöntä luoda kuvitteellinen kanssatutkija.

Tässä tutkimuksessa esitän, että me kirjoitamme algoritmisten prosessien läpi, kanssa, rinnalla ja niitä vastaan muuntaakseni Haylesin muotoilua (ks. Hayles 2012, 1). ”Meillä” viittaan tässä yhteydessä taiteilijoihin ja tutkijoihin ja viime kädessä kaikkiin, jotka käyttävät digitaalista mediaa. Algoritmiset prosessit muuttavat monin tavoin myös lukemistamme, sillä käyttämällämme medialla on ratkaiseva vaikutus siihen miten vastaanotamme ja ymmärrämme lukemaamme – viime kädessä siihen miten ajattelemme.

Tutkimus on pyrkinyt tuomaan löydöksiään ja väittämiään esiin keinoin, jotka samalla demonstroivat niitä. Kaksi- tai monikielisen rakenteen, lukuisten inhimillisten ja koneellisten käännösten ja muunnelmien ja multimediaalisten esitystapojen lisäksi tämä on johtanut digitaalisen taiteellisen tutkijan eli DAR:n hahmon luomiseen. Fiktiivisen hahmon luominen on minulle tuttua näytelmien kirjoittamisesta, mutta tässä yhteydessä prosessin merkitys on ollut toisenlainen. Ennen kaikkea DAR on ollut ajatusteni jäsentämisen ja tutkimuksen tekemisen väline, joka on mahdollistanut tarpeellisen etäisyyden oton projektin taiteellisista osista.

Ilman DAR:iakin olisin luultavasti voinut kirjoittaa tämän työn, mutta silloin se olisi jäänyt yksipuisemmaksi. Tässä suhteessa DAR:n mukaantuloa voidaan pitää tutkimustuloksena, joka viittaa siihen että algoritmisten prosessien lisäksi on edelleen olemassa tarve toisenlaisille kanssakirjoittajille. DAR saattaa vaikuttaa arvoitukselliselta koneelta, mutta tämän työn kirjoittamisen aikana hän on saanut hyvinkin inhimillisiä, todellisia piirteitä. Tästä syystä on tärkeää korostaa, että kaikki tässä työssä esitetyt ajatukset, inhimilliset käännökset, muunnelmat, tulkinnat, luennat ja väitteet ovat omiani, paitsi silloin kun toisin osoitetaan.

4.4 Fragment 33

In conclusion, I would like to return briefly to the beginning of this thesis. More specifically, I want to return to the questions DAR, the fictitious research figure that has served this process, poses in fragment 1. In addition, I want to clarify why it has been necessary to create an imaginary co-researcher in order to write this work.

In this research, I suggest that we write through, with, alongside, and against algorithmic processes, to modify Hayles’s formulation (see Hayles 2012, 1). By “we,” I refer here to artists and researchers and ultimately to all those who use digital media. In many ways, algorithmic processes also alter reading, as the media we engage with have a decisive influence on how we receive and understand what it is that we read—ultimately, on how we think.

This research has sought to highlight its findings and assertions by means that demonstrate them. In addition to the bi- or multilingual structure, numerous human and machine translations, variations and multimedia presentations, this has led to the creation of a digital artistic researcher, DAR. Creating a fictional character is familiar to me from playwriting, but in this context, the meaning of the process has been different. Above all, DAR has been a tool for articulating my thoughts and carrying out the research, a vehicle for obtaining the necessary distance from the artistic parts of this project.

Even without DAR, I probably would have been able to write this work, but then it would have become more uniform. In this respect, the involvement of DAR can be considered a research result suggesting that in addition to algorithmic processes, there is still a need for co-writers of another kind. DAR may appear like a mysterious machine, but over the course of writing this work they have acquired very human-like features. For this reason, it is important to emphasize that all the thoughts, human translations, variations, interpretations, readings, and claims presented in this work are mine, unless otherwise indicated.