AJAX progress indicator
 • Olen kääntänyt englanninkielisen technogenesis-termin ”teknogeneesiksi” seuraten muiden genesis-päätteisten termien vakiintuneita suomennoksia: ontogenesis | ontogeneesi (yksilönkehitys), phylogenesis | fylogeneesi (lajin- tai suvunkehitys). Teknogenia olisi toinen suomennosvaihtoehto.
 • I borrow the term algorithmic translation from Rita Raley, who in “Algorithmic Translations” writes of the work of visual artist-poets Baden Pailthorpe and Eric Zboya, among other projects that utilize machine translation and mediation (Raley 2016).
 • For a sociological perspective on algorithms, see Gillespie 2014EN. For a philosophical perspective on the relationship of algorithms and human cognition, see Parisi 2015. For algorithms as “black boxes,” see Pasquale 2015. For the relationship of algorithms and knowledge, see Rouvroy 2013EN.(...)
 • I would like to thank my external examiner Mika Elo for drawing my attention to the fact that the name DAR associates with dar-stellen and dar-bieten, the German verbs for presenting and demonstrating.
 • In “Relational Ecology and the Digital Pharmakon,” Stiegler touches on the impications of digital media for knowledge production: “If anthropogenesis is a technogenesis, with the digital this process arrives at a new stage where the techno-logic of knowledge as such must become central both to(...)
 • In “Performing Writing,” Della Pollock describes performative writing as a technology or technique that “collapses distinctions by which creative and critical writing are typically isolated” (Pollock 1998EN, 80).
 • According to Marcus Terentius Varro, the Roman writer cited by Giorgio Agamben in Infancy and History, both poets and actors are indelibly involved with making gestures, as “the play is made by the poet, but not acted by him; it is acted by the actor, but not made by him.” In contrast to this(...)
 • Lainaan algoritminen käännös -käsitettä Rita Raleylta, joka ”Algorithmic Translations” -artikkelissaan käsittelee kuvataiteilija-runoilija Baden Pailthorpen ja Eric Zboyan koneellista kääntämistä hyödyntäviä töitä (Raley 2016).
 • Sosiologinen näkökulma algoritmeihin ks. Gillespie 2014FI. Filosofinen näkökulma algoritmien ja inhimillisen kognition suhteisiin ks. Parisi 2015FI. Algoritmit ”mustina laatikoina” ks. Pasquale 2015. Tiedon ja algoritmien suhteesta ks. Rouvroy 2013FI. Algoritmien ja moraalisen(...)
 • Kiitän esitarkastajaani Mika Eloa huomiosta, että DAR-erisnimi assosioituu saksan kielen esiin tuomiseen ja esittämiseen viittaaviin verbeihin dar-stellen ja dar-bieten.
 • ”Relational Ecology and the Digital Pharmakon” -artikkelissaan Stiegler sivuaa digitaalisten medioiden vaikutuksia tiedon tuotantoon: ”Jos antropogeneesi on teknogeneesin muoto, digitaalisen myötä tämä prosessi saapuu uuteen vaiheeseen, jossa tiedon tekno-logiikan sellaisenaan on oltava(...)
 • Della Pollock kuvaa esityksellistä kirjoittamista teknologiana tai tekniikkana, joka ”romauttaa rajauksia, joilla luova ja kriittinen kirjoittaminen tyypillisesti eristetään” (Pollock 1998FI, 80).
 • Giorgio Agamben Infancy and History -teoksessaan siteeraaman roomalaisen kirjailijan Marcus Terentius Varron mukaan sekä runoilijat että näyttelijät ovat lähtemättömästi eleiden tekemisen kanssa tekemisissä, sillä ”runoilija luo näytelmän muttei esitä sitä; sen esittää näyttelijä, joka ei luo(...)
 • See, for example, this description: “Practice-based research, as applied to arts, is research in and through artistic practice and design (for example: fine arts, audiovisual art, design, interior architecture, hybrid forms and interdisciplinary work) where the researcher’s own practice and(...)
 • I thank my supervisor W. B. Worthen for bringing my attention to this matter.
 • The current degree requirements of the Performing Arts Research Center (Tutke) specify that a doctorate comprises artistic parts and a commentary subject to external examination. In the requirements, the commentary is defined as follows: “The commentary is aligned with the artistic parts, and(...)
 • I refer here to cultures possessing contemporary technology, in which digital media are widely in use.
 • The Dictionary of the Untranslatables: A Philosophical Lexicon, an “encyclopedic dictionary of close to 400 important philosophical, literary, and political terms and concepts that defy easy—or any—translation from one language and culture to another,” attests to this very point (Cassin et al.(...)
 • Translatability refers to a possibility or potentiality, to a capacity rather than an existing reality, as do the other nouns formed with the suffix -ability (-barkeit in German) in Walter Benjamin’s work, as Samuel Weber points out in Benjamin’s -abilities. The two other main -abilities as(...)
 • A concise definition of digital humanities is “work at the intersection of digital technology and humanities disciplines” (Drucker 2013EN).
 • Tämä kuvaus käy esimerkistä: ”Sovellettuna taiteeseen käytäntöön perustuva tutkimus on taiteellisessa praktiikassa ja sen kautta tapahtuvaa tutkimusta (esimerkiksi kuvataiteessa, audiovisuaalisessa taiteessa, muotoilussa, sisustusarkkitehtuurissa, hybrideissä muodoissa ja poikkitaiteellisessa(...)
 • Kiitän ohjaajaani W. B. Worthenia huomioni kiinnittämisestä tähän seikkaan.
 • Esittävien taiteiden taiteellisen tohtoriohjelman nykyiset tutkintovaatimukset määrittelevät, että väitöstutkimus koostuu esitarkastettavista taiteellisista osista ja esitarkastettavasta kommentaarista. Kommentaari määritellään tutkintovaatimuksissa seuraavasti: “Kommentaari on taiteellisille(...)
 • Viittaan tässä nykyaikaista teknologiaa omaaviin kulttuureihin, joissa digitaaliset mediat ovat yleisessä käytössä.
 • Paljonpuhuva osoitus tästä on Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon -teos, ”ensyklopedinen sanakirja”, joka sisältää ”lähes neljäsataa vaikeasti tai ei lainkaan kielestä ja kulttuurista toiseen käännettävissä olevaa tärkeää filosofista, kirjallista ja poliittista termiä sekä(...)
 • Olen suomentanut ”translatability” (saksan ”Übersetzbarkeit”) -käsitteen ”käännettävyydeksi”. Toinen suomennosvaihtoehto voisi olla ”käännöskelpoinen”. Samuel Weber esittää kirjassaan ”Benjamin’s -abilities”, että käännettävyys viittaa mahdollisuuteen tai potentiaaliin, kapasiteettiin(...)
 • Digitaalisten humanististen tieteiden (engl. ”digital humanities”) lyhyt määritelmä on ”digitaalitekniikan ja humanististen alojen risteysalueella tapahtuva työ” (Drucker 2013FI).
 • Such sources could, for instance, be the field’s online publications—the Journal of Artistic Research (JAR), which published its first issue in 2011, and RUUKKU Studies in Artistic Research, which followed in 2013, to mention a few—in which the use of digital media in artistic research is(...)
 • The claim is based on a simple internet search, made using Google’s search engine, that produces only four exact matches for the words “digital artistic research” (the same words translated into Finnish produce no exact matches). Of the results, three are at least vaguely relevant to artistic(...)
 • In philology, a commentary is a linear explanation of a text that proceeds “line-by-line or even word-by-word,” an informational parallel text. For the sake of this study, it is interesting to note that commentaries are generally considered to utilize close reading, which is discussed both in(...)
 • Tällaisia voisivat olla alan digitaaliset verkkojulkaisut – esimerkiksi vuonna 2011 ensimmäisen numeronsa julkaissut Journal of Artistic Research ja pari vuotta myöhemmin ensi kertaa ilmestynyt RUUKKU Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu –, jotka antavat sangen toisenlaisen kuvan(...)
 • Väite perustuu yksinkertaiseen, Googlen hakukoneella toteutettuun hakuun, joka tuottaa vain neljä sanatarkkaa vastinetta englanninkielisille hakusanoille ”digital artistic research” (suomenkielinen käännös ei tuota yhtään sanatarkkaa osumaa). Tuloksista kolme ovat ainakin jossain(...)
 • Filologiassa kommentaarilla tarkoitetaan jonkin tekstin rivi riviltä tai jopa sana sanalta lineaarisesti etenevää selitystä, informatiivista rinnakkaistekstiä. Tämän tutkimuksen kannalta on kiinnostavaa, että kommentaarien katsotaan yleisesti hyödyntävän lähilukemista, jota käsitellään paitsi(...)
 • DAR does not specify which disciplines they compare artistic research to in fragment 5. However, in light of the corresponding Hayles passage, it is reasonable to assume they are referring to the humanities and qualitative social sciences (see adapted from Hayles passage 4).
 • The blank that appears in fragment 5 has, by all accounts, to do with the difficulty of finding a satisfactory and working Finnish translation for the versatile English word “print”—and specifically in the sense Hayles mainly uses it in, as the opposite or counterpart of digital media.(...)
 • Highlighting the topicality of the debate on the relationship of artistic practice and writing, the Society for Artistic Research organized an entire conference on the topic in 2016. Entitled “Writing as Practice, Practice as Writing,” the conference set out to explore “how both writing and(...)
 • According to a scientific database, “while on stage, a character can in a theater monologue reveal their emotions, thoughts and motives through their speech, speech that the other characters of the play presumably do not hear” (Tieteen termipankki 3 February 2017). In this thesis, this(...)
 • In computational linguistics, “noisy” describes inaccurate or erroneous translations (see e.g. Schlesinger et al. 2008, 577).
 • In dramaturgy, turning point stems from the Greek term peripeteia (reversal of circumstances or, indeed, turning point), which—in the eleventh chapter of the Poetics—Aristotle defines as one of three elements of the plot (mythos), along with recognition (anagnorisis), and suffering (pathos)(...)
 • Jain et al.’s definition is useful in distinguishing between “intelligent” and “dumb” (or normal) machines: “To be considered as an intelligent machine, the machine has to be able to interact with its environment autonomously. Interacting with the environment involves both learning from it and(...)
 • I borrow the term from Enrique L. Palancar, who in “A typology of split conjunction” describes instances of accompaniment in a linguistic context as, “when both participants act as actors, not as undergoers.” (Palancar 2012, 38).
 • DAR ei fragmentti 5:ssä täsmennä mihin aloihin hän taiteellista tutkimusta tässä suhteessa vertaa, mutta Haylesin vastaavan katkelman valossa on syytä olettaa DAR:n viittaavan humanistisiin ja laadullisiin yhteiskuntatieteisiin (ks. sovitettu Hayles-katkelmasta 4).
 • Fragmentti 5:ssä esiintyvä aukkokohta liittynee vaikeuteen löytää tyydyttävää ja toimivaa käännöstä englannin kielen monikäyttöiselle ”print”-sanalle – ja nimenomaan siinä merkityksessä kuin Hayles sitä pääasiassa käyttää eli digitaalisen median vastakohtana tai vastinparina. ”Painokulttuuri”,(...)
 • Taiteellisen praktiikan ja kirjoittamisen suhdetta koskevan väittelyn ajankohtaisuutta kuvastaa se, että vuonna 2016 Society of Artistic Research (SAR) järjesti sen tiimoilta kokonaisen konferenssin. ”Writing as Practice, Practice as Writing” -nimisen tapahtuman tarkoitus oli tutkia, ”miten(...)
 • Laskennallisessa kielitieteessä ”meluisa” (engl. noisy) kuvaa epätarkkoja, virheellisiäkin käännöksiä (ks. esim. Schlesinger et al. 2008FI, 577).
 • Tietokannan mukaan ”teatterimonologissa henkilö voi näyttämöllä ollessaan paljastaa puheellaan – jota näytelmän muiden henkilöiden ei oleteta kuulevan – tunteitaan, ajatuksiaan ja motiivejaan” (Tieteen termipankki 03.02.2017). Tässä opinnäytteessä tämä draamallinen konventio toteutuu(...)
 • Dramaturgiassa käänne juontaa juurensa antiikin Kreikan termistä peripeteia (olosuhteiden vaihtuminen tai käännekohta), jonka Aristoteles määrittelee Runousopin yhdennessätoista luvussa yhdeksi juonen (mythos) osaksi tunnistamisen (anagnorisis) ja kärsimyksen (pathos) ohella (Heinonen et al. 2012).
 • ”Älykkään” ja ”tyhmän” (tai normaalin) koneen eron hahmottamiseen Jain et al.:n määritelmä on hyödyllinen: ”Ollakseen älykäs on koneen voitava olla itsenäisesti vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa olemiseen kuuluu sekä ympäristöltä oppiminen että sen(...)
 • Lainaan käsitettä Enrique L. Palancarilta, joka ”A typology of split conjunction” -artikkelissaan kuvaa säestämisen ilmentymiä (engl. instances of accompaniment) lingvistisessä kontekstissa seuraavasti: ”Kun molemmat osapuolet ovat toimijoita eivätkä alentujia” (Palancar 2012, 38).
 • By postdramatic I refer here to Hans-Thies Lehmann’s analysis in Postdramatic Theatre, in which the following features of performance are characteristic of the postdramatic: absence of illusion, addressing audience directly, detachment from closed (Aristotelian) drama towards open(...)
 • Dramaturgy studies at the Theater Academy Helsinki have traditionally included playwriting, although all students are not required to write plays. Thus the approach differs significantly from most North American theater institutions, in which dramaturgy and playwriting are pursued in separate(...)
 • Here I follow the division into technical individuals, elements, and ensembles that Hayles takes from Gilbert Simondon’s Du mode d’existence des objets techniques (2001). In Hayles’s reading, technics for Simondon is “the study of how technical objects emerge, solidify, disassemble, and(...)
 • What leads to the car, in turn, is the concentration of production into plants and the legal provisions under which these plants must be situated away from inhabited areas (Hayles 2012, 89).
 • Jälkidraamallisella viittaan tässä Hans-Thies Lehmannin Draaman jälkeisessä teatterissa esittämään analyysiin, jossa jälkidraamallisen keskeisiksi piirteiksi nousevat seuraavat esityksen ominaisuudet: illuusion puute, yleisön puhuttelu, irtautuminen suljetusta (aristoteelisesta) draamasta(...)
 • Tässä seuraan jakoa teknisiin yksilöihin, elementteihin ja kokonaisuuksiin, jonka Hayles lainaa Gilbert Simondonin Du mode d’existence des objets techniques -teoksesta (2001). Haylesin luennan mukaan Simondonilla tekniikka on ”teknisten objektien ilmestymisen, kiinteytymisen, purkautumisen ja(...)
 • Auton olemassaoloon puolestaan johtaa tuotannon keskittäminen tehtaisiin ja oikeudelliset määräykset, joiden mukaan tehtaiden on sijoituttava erilleen asutuksesta (Hayles 2012, 89).
 • Embodied and extended cognition are among a group of unorthodox positions within philosophy and cognitive science “that do not restrict cognition and the mind solely to the brain and its neuronal processes” (Calonius 2013EN, ii). “Cognition is embodied when it is deeply dependent upon features(...)
 • When the speech recognition engine Dragon Dictate “tires,” i.e. when the software or processor is overloaded, the cursor often begins to jump from one place to another in the text. Gratuitous letters may also appear next to the cursor.
 • The division presented in 1.6—1) the script as literary product, 2) the script as tool for performance making, and 3) the script as (part of) performance—and Worthen’s division can be seen as variants of each other.
 • Kehollinen ja laajennettu kognitio ovat filosofiassa ja kognitiotieteessä viime vuosikymmeninä kannatusta saaneita epäortodoksisia suuntauksia, ”jotka eivät rajaa kognitiota ja mieltä yksinomaan aivoihin ja sen hermosoluihin liittyviin prosesseihin” (Calonius 2013FI, ii). ”Kognitio on(...)
 • Puheentunnistusohjelman Dragon Dictaten ”väsyessä” eli ohjelmiston tai prosessorin ylikuormittuessa kursori alkaa usein hyppiä tekstin kohdasta toiseen. Kursorin viereen saattaa myös ilmestyä ylimääräisiä kirjaimia.
 • 1.6:ssa esitetyn jaon – 1) käsikirjoitus kirjallisena tuotteena, 2) käsikirjoitus esityksen tekemisen välineenä, ja 3) käsikirjoitus esityksenä tai osana esitystä – ja Worthenin jaon voi nähdä toistensa muunnelmina.
 • Speech recognition is in fact a broad term that refers to “the inter-disciplinary sub-field of computational linguistics that develops methodologies and technologies that enables [sic] the recognition and translation of spoken language into text by computers.” This research utilizes almost(...)
 • After initially being reluctant to take speech recognition on as the second major digital technology of the research process, after machine translation, I quickly noticed that it offered performative possibilities that machine translation alone did not. In this sense, speech recognition proved(...)
 • love.abz, two public rehearsals, Performance Compost performance event in Kiasma Gallery. Conceived and directed by: Otso Huopaniemi. Performer: Teemu Miettinen. Curators: Elina Latva, Nora Rinne, and Jonna Strandberg. AV design: Heikki Paasonen.
 • Machine translated excerpts of An ABZ of Love act as stimulus texts for most of the improvisatory writing performed in love.abz and (love.abz)3 (see 2.2 and 3.4).
 • I should add that Teemu is an exemplary practitioner producing cutting-edge text, as are all the writer-performers that appear in the artistic parts of this research. Their struggles reveal more about the problematics of the tasks than any personal deficiencies.
 • This particular exercise is from 30 August 2012, carried out in my then studio.
 • I propose calling situations in which such mismatches occur turning points, as they force the writer-performer to either take advantage of the resulting text or to attempt to remove it (see 2.7).
 • I refer to situations in which the writer-performer successfully utilizes the unintended text (mismatch) as instances of accompaniment (see 2.7).
 • This observation is based on exercises and performances in which we have experienced the varying degrees of reliability of voice recognition software meta-commands. Commands intended for the removal of a single word or phrase usually work well, but more complex or unusual commands are less(...)
 • The speech recognition software we use is “speaker dependent” and requires the type of training described here: “Some SR systems use ‘training’ (also called ‘enrollment’) where an individual speaker reads text or isolated vocabulary into the system. The system analyzes the person’s specific(...)
 • The pre-improvisation conferrals—resembling the “huddles” that characterize American football—are added in the second artistic part, (love.abz)3, in order to give the performers a sense of more control over the improvisations. The improvisations are even more challenging than in the first(...)
 • Or translated without quotation marks, as in the light of this study it is reasonable to regard speech recognition as a form of automated translation.
 • As Hannu Toivonen writes, computational creativity is the twin of artificial intelligence: “Where artificial intelligence studies how to perform tasks which would be deemed intelligent if performed by a human, computational creativity studies performances which would be deemed creative if(...)
 • To mention just one example, the Brains on Art group has created a “poem generator” that “produces poetry from the user’s brain waves.” See brainsonart.wordpress.com/2013/10/18/brain-poetry-2013/
 • Puheentunnistus on itse asiassa laajempi termi, jolla viitataan ”kieli- ja puheteknologian alaan kuuluviin hahmontunnistusmenetelmiin, joiden avulla tietokone voi tunnistaa ihmisten puhetta”. Tässä tutkimuksessa käytetään lähes yksinomaan puheentunnistuksen sanelusovellukseksi kutsuttua(...)
 • Oltuani aluksi haluton ottamaan puheentunnistuksen mukaan tutkimusprosessin toiseksi merkittäväksi digitaaliseksi teknologiaksi konekääntämisen ohella huomasin nopeasti, että se tarjosi enemmän esityksellisiä mahdollisuuksia kuin konekääntäminen yksin. Puheentunnistus osoittautui riittävän(...)
 • love.abz, kaksi julkista harjoitusta, Esityskomposti-performanssitapahtuma Kiasman galleriatilassa. Ohjaus ja suunnittelu: Otso Huopaniemi. Esiintyjä: Teemu Miettinen. Kuraattorit: Elina Latva, Nora Rinne ja Jonna Strandberg. AV-suunnittelu ja toteutus: Heikki Paasonen.
 • Rakkauden ABZ:n koneellisesti käännetyt kohtaukset toimivat taiteellisissa osissa harjoitetun improvisatorisen kirjoittamisen heräteteksteinä (ks. 2.2 ja 3.4).
 • On syytä lisätä, että Teemu on esimerkillinen kirjoittaja joka tuottaa korkeatasoista tekstiä, kuten ovat kaikki tutkimuksen taiteellisiin osiin osallistuneet kirjoittaja-esiintyjät. Heidän kamppailunsa paljastaa enemmän tehtävien problematiikasta kuin mistään henkilökohtaisista puutteista.
 • Tämä nimenomainen harjoite on elokuun 30. päivältä 2012. Tein sen silloisessa työhuoneessani.
 • Kutsun tilanteita, joissa epävastaavuudet ilmenevät käänteiksi tai käännekohdiksi, sillä ne pakottavat kirjoittaja-esiintyjän joko hyödyntämään syntynyttä epävastaavuutta tai poistamaan sen (sikäli kuin tämä on mahdollista) (ks. 2.7).
 • Tilanteita, joissa inhimillinen kirjoittaja-esiintyjä käyttää onnistuneesti epävastaavuuden tuloksena syntynyttä ei-aiottua tekstiä kutsun säestämisen ilmentymiksi (ks. 2.7).
 • Harjoituksissa ja esityksissä havaitsemme, että puheentunnistusohjelmiston metakomennot toimivat vaihtelevalla luotettavuudella. Yksittäisen sanan tai fraasin poistamiseen tarkoitetut komennot toimivat keskimäärin hyvin, mutta sitä monimutkaisemmat tai epätavallisemmat komennot vaihtelevasti –(...)
 • Käyttämämme puheentunnistus on ”puhujariippuvaista” ja vaatii tässä kuvattua ennakkokalibrointia: ”Jotkut puheentunnistusjärjestelmät käyttävät ’harjoittelua’ (jota myös ’kirjoittautumiseksi’ kutsutaan), jossa yksittäinen puhuja lukee tekstiä tai yksittäisen sanaston järjestelmään. Järjestelmä(...)
 • Improvisaatiota edeltävät kokoontumiset – jotka muistuttavat amerikkalaisen jalkapallon huddle-neuvotteluja – lisätään toisessa taiteellisessa osassa (love.abz)3:ssa, jotta esiintyjillä olisi enemmän valtaa improvisaatioihin. Improvisaatiot kun ovat ensimmäistä taiteellista osaakin(...)
 • Tai kääntämänä ilman lainausmerkkejä, sillä tämän tutkimuksen valossa on perusteltua ajatella puheentunnistusta yhtenä koneellisen kääntämisen muotona.
 • Kuten Hannu Toivonen kirjoittaa, laskennallinen luovuus on keinoälyn kaksonen: ”Siinä missä keinoäly tutkii miten suorittaa tehtäviä, joita ihmisen suorittamina pidettäisiin älykkäinä, laskennallinen luovuus tutkii suorituksia, joita ihmisen suorittamina pidettäisiin luovina” (Toivonen & Gross(...)
 • Muun muassa Brains on Art -ryhmä on luonut Brain Poetry -nimisen runogeneraattorin, joka muuntaa käyttäjän aivosähkökäyrän runoksi. Ks. brainsonart.wordpress.com/2013/10/18/brain-poetry-2013/
 • I thank my supervisor, Esa Kirkkopelto, for the ideas and words I interpret and modify in this paragraph.
 • Kiitän väitökseni ohjaajaa Esa Kirkkopeltoa ajatuksista ja sanoista, joita tulkitsen ja muokkaan tässä kappaleessa.
 • BLEU (bilingual evaluation understudy) is an algorithm that is commonly used to evaluate the quality of text machine translated from one natural language into another. (Wikipedia 31 July 2017)
 • Rouvroy favors the term computational turn, whereas Haverinen & Suominen (Haverinen & Suominen 2015EN) opt for digital turn, because the changes the terms suggest “touch upon all areas of life and thus also extend to areas of research.”
 • BLEU (engl. bilingual evaluation understudy) on algoritmi, jota käytetään yleisesti luonnollisesta kielestä toiseen koneellisesti käännetyn tekstin laadun arviointiin (Wikipedia 31.7.2017).
 • Rouvroy suosii termiä laskennallinen käänne, kun Haverinen & Suominen (Haverinen & Suominen 2015FI) taas kannattavat digitaalista käännettä sillä perusteella, että se ”koskettaa kaikkia elämänalueita ja ulottuu siten myös tutkimuksen osa-alueille”.
 • Familiarity and “humanness” are, indeed, research topics in the field of human-robot interaction (see, for example, M. Kim et al. 2011, 24).
 • Väitöstutkimuksessaan ”Reading Digital Poetry – Interface, Interaction, and Interpretation” Matti Kangaskoski ehdottaa lähi- ja hyperlukemisen leikkisää yhdistämistä. Kangaskoskelle ”hyperlähilukeminen” ja ”lähihyperlukeminen” viittaavat lukemiseen, joka tutkii hyperlukemista läheltä.(...)
 • Tuttuuden vaikutelma ja “inhimillisyys” ovatkin tutkimusaiheita ihmisen ja robottien vuorovaikutusta tutkivalla robotiikan alalla (engl. human-robot interaction) (ks. esim. M. Kim et al. 2011FI, 24).
 • When referring to features or parts present in both, I use the common name love.abz/(love.abz)3 of the artistic parts of the research.
 • In “Reading Digital Poetry—Interface, Interaction, and Interpretation,” Matti Kangaskoski suggests the playful conflation of close and hyper reading. For Kangaskoski, “hyper close reading” and “close hyper reading” “designate a reading that investigates the performance of hyper reading(...)
 • Käytän tutkimuksen taiteellisista osista yhteisnimitystä love.abz/(love.abz)3 silloin, kun viittaan niiden yhteisiin piirteisiin tai osiin.
 • At the bottom right of the text input field in the Google Translate webpage, the characters for each text are displayed (300 characters for fragment 13). Significantly more characters could be entered into the field, up to 5000, but capturing a screenshot of texts consisting of more than 300(...)
 • Google-kääntäjä-verkkosivun tekstinsyöttökentän oikeassa alalaidassa näkyy kunkin tekstin merkkimäärä (fragmentti 13:n tapauksessa tasan 300 merkkiä). Merkkejä mahtuisi kenttään enemmänkin, aina 5000:een merkkiin saakka, mutta kuvakaappauksen ottaminen 300 merkkiä pidemmästä tekstistä on tämän(...)
 • The fact that there is no link above to a corresponding Hayles passage seems to also point to this possible interpretation. Fragment 16 is the third fragment that does not refer to any particular Hayles passage (see 1.4 and 1.10).
 • In addition to a print copy, I have at my disposal a digital copy of Carr’s book, freely available on the Internet.
 • Tähän tulkintamahdollisuuteen viittaa sekin, ettei yllä ole linkkiä Haylesin kirjan katkelmaan. Fragmentti 16 on järjestyksessä kolmas, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn Hayles-katkelmaan (vrt. 1.4 ja 1.10).
 • Painetun kirjan lisäksi minulla on käytössäni Carrin kirjan digitaalinen, netissä vapaasti saatavilla oleva versio.
 • Against this backdrop, the algorithmic (mis)translation in fragmentti 17 is about apposite as it could be: “it is embarrassing to embody psycho-physical dependence.”
 • The etymology of the word “translation” is evidence of the connection between translation and courier work, as the past participle of the Latin verb transferre, translat, means “carried across.”
 • In light of this anecdote, comparing the route suggestions of Google Maps to the translation suggestions of Google Translate could allow us to explore how digital technologies expand and fail to expand our geographical and linguistic reach.
 • Tätä taustaa vasten fragmentti 17:n algoritmisessa käännöksessä ilmenevä (väärin)käännös ”it is embarrassing to embody psycho-physical dependence” on sattuva.
 • Kääntämisen ja kuriirintyön yhteys ilmenee jo engl. translation-sanan etymologiassa, latinan tranferre-verbistä juontuva tranlat kun tarkoittaa ”yli tai toiselle puolelle kannettua”.
 • Google Mapsin reittiehdotusten vertaaminen Google-kääntäjän käännösehdotuksiin voisikin tämän anekdootin valossa antaa aihetta tutkia, miten digitaaliset teknologiat laajentavat ja ovat laajentamatta maantieteellistä ja lingvististä liikkuma-aluettamme.
 • In his artistic research, The Theater Enters! The Play within the Play as a Means of Disruption, Davide Giovanzana suggests that the play within the play structure is a tool that challenges authoritarian discourses from within, playfully (Giovanzana 2015). Adapting this claim, DAR’s thesis(...)
 • The process is by no means as frictionless and seamless as this description may imply, especially if the implementation of the updates takes place in the late stages of the rehearsal process or during the performance period.
 • The tech plot is close to the concept of the score, which in dramaturgy refers to a script for an action or event. The score can take the form of notes or instructions that consist of, for example, text, route maps for performers, and clarifications on the use of the performance space(...)
 • Taiteellisessa tutkimuksessaan Theatre Enters! The Play within the Play as a Means of Disruption Davide Giovanzana esittää, että näytelmä näytelmässä -rakenne on väline joka haastaa autoritaarista diskurssia sisältä käsin, leikkisästi (Giovanzana 2015FI). Tätä taustaa vasten DAR:n opinnäytteen(...)
 • Prosessi ei suinkaan ole kitkaton ja saumaton – toisin kuin tämä kuvaus saattaa antaa ymmärtää –, ei varsinkaan jos päivitysten täytäntöönpano ajoittuu harjoitusprosessin myöhäisiin vaiheisiin tai esityskaudelle.
 • Tekninen käsikirjoitus on lähellä scoren eli toiminta- tai tapahtumakäsikirjoituksen käsitettä, jolla dramaturgiassa tarkoitetaan “muistiinpanoja tai ohjeita, jotka voivat koostua esimerkiksi tekstistä, esiintyjän reittikartasta ja esitystilan käyttöä selventävistä kaavakuvista” (Uniarts.fi(...)
 • I quote the fragment in its entirety because it is so closely linked to my reading: “Drawing on my own experience with throwing pots, I typically would begin with a conscious idea: the shape to be crafted, the size, texture, glaze, etc. Wedging the clay gives other cognitions a chance to work(...)
 • Despite its length, the passage deserves to be quoted in its entirety here: “Andy Clark illustrates [the potential to make use of objects to enable more sophisticated thoughts than would otherwise be possible] with a story about Richard Feynman, the Nobel Prize—winning physicist, meeting with(...)
 • Siteeraan katkelman kokonaisuudessaan, koska se liittyy niin elimellisesti luentaani: ”Ammentaen omasta kokemuksestani ruukkujen valamisesta tyypillisesti aloitan muotoa, kokoa, pintarakennetta, lasitetta jne. koskevalla tietoisella idealla. Saven alustaminen antaa muille kognitioille(...)
 • Pituudestaan huolimatta katkelma ansaitsee tulla siteeratuksi kokonaisuudessaan: ”Andy Clark havainnollistaa [ihmisen potentiaalia hyödyntää esineitä mahdollistamaan monimutkaisempia ajatuksia kuin muutoin olisi mahdollista] tarinalla Nobel-palkitusta fyysikosta Richard Feynmanista, joka tapaa(...)
 • Unless, of course, we take into account the physical infrastructure needed to maintain and run this website. For more on the physical infrastructure of the Internet, see Blum 2012.
 • Samoin tietysti ellei oteta huomioon tämän sivuston ylläpitoon tarvittavaa fyysistä infrastruktuuria. Internetin fyysisestä infrastruktuurista ks. Blum 2012.
 • The video below, entitled “Babelian Performance,” is an adaptation of two texts that deal with the Tower of Babel. The texts are the English translation of Jacques Derrida’s “Des Tours de Babel” and Samuel Weber’s “Translatability II—Afterlife” (Derrida 2007, 191–225; Weber 2008, 79–94). I(...)
 • Alla oleva englanninkielinen video – jonka nimi on ”Babelian Performance” – on kahden Baabelin tornia käsittelevän tekstin sovitus. Tekstit ovat Jacques Derridan ”Des tours de Babelin” englanninkielinen käännös ja Samuel Weberin ”Translatability II – Afterlife” (Derrida 2007FI, 191–225; Weber(...)
 • Christopher Manning has described neural machine translation (NMT) as “the approach of modeling the entire [machine translation] process via one big artificial neural network” (Neural Machine Translation and Models with Attention 3 April 2017, emphasis in original). Google has replaced its(...)
 • Currently, Google continues to use a statistical method in its translations between Finnish and English instead of the neural method (Google 1 July 2017).
 • By writing machine, in this context, I refer to a machine with the capacity to contribute to the writing process by providing elements—individual words, phrases, whole sentences—that the human writer would not otherwise incorporate into their text (see 2.7).
 • The idea of human algorithmic writing is alluring, as is the idea of an algorithm as a dramaturgical tool, a kind of performance script or score. See 2.6.
 • In particular, I refer here to “The Textual Event”, a chapter in Joseph Grigely’s Textualterity—Art, Theory, and Textual Criticism in which he writes about the boundaries of a text, textual instability, and the text as a site of instability: “There is no correct text, no final text, no(...)
 • Christopher Manning on kuvannut neuraalista konekääntämistä (engl. lyh. NMT) ”lähestymistavaksi, jossa [koneellisen kääntämisen] koko prosessi mallinnetaan yhden suuren keinotekoisen neuroverkon kautta” (Neural Machine Translation and Models with Attention 3.4.2017, painotus alkutekstissä).(...)
 • Tällä hetkellä Google käyttää edelleen suomen ja englannin välisissä käännöksissään tilastollista menetelmää neuraalisen menetelmän sijaan (Google 1.7.2017).
 • Kirjoittavalla koneella tarkoitan tässä yhteydessä konetta, jolla on kapasiteetti myötävaikuttaa kirjoitusprosessiin tuomalla siihen aineksia – yksittäisiä sanoja, fraaseja, kokonaisia lauseitakin – joita inhimillinen kirjoittaja ei olisi ilman sitä tullut sisällyttäneeksi tekstiinsä (ks. 2.7).
 • Ajatus inhimillisestä algoritmisesta kirjoittamisesta on kutkuttava, samoin kuin on ajatus algoritmista dramaturgisena työkaluna, eräänlaisena esityskäsikirjoituksena tai scorena. Ks. 2.6.
 • Viittaan erityisesti Joseph Grigelyn kirjan Textualterity – Art, Theory, and Textual Criticism lukuun ”The Textual Event” (”Tekstuaalinen tapahtuma”), jossa Grigely kirjoittaa tekstin rajoista, tekstuaalisesta epävakaudesta ja tekstistä epävakauden tapahtumapaikkana: ”Ei ole oikeaa tekstiä, ei(...)
 • From the point of view of research that utilizes different forms of automation, it is interesting to note that in English self-tranlation is also known as autotranslation (Bassnett 2013, 285). The basic definition of self-translation is translation of the author by the author.
 • DAR is an unusual case in that Google’s “original” translations are still visible in the translation boxes.
 • Having systematically translated and retranslated his philosophical texts in up to four languages, Vilém Flusser stands out as a remarkable example of integrating translation into creative thought processes. According to Rainer Guldin, Flusser “used the technique of self-translation to(...)
 • Self-translation suomennetaan joko itsekäännökseksi tai oma käännökseksi (vrt. ruotsin egenöversättning ja saksan Selbstübersetzung). Automaation eri muotoja hyödyntävän tutkimuksen kannalta on mielenkiintoista huomata, että englannin kielessä itsekäännös tunnetaan myös(...)
 • DAR:n tapaus on siinä suhteessa epätavallinen, että Googlen ”alkuperäiset” käännökset jäävät näkyviin käännöslaatikoihin.
 • Filosofisia tekstejään systemaattisesti jopa neljälle kielelle kääntäneen ja uudelleenkääntäneen Vilém Flusserin työ on harvinaislaatuinen esimerkki siitä, miten itsekäännös voidaan integroida osaksi luovia ajatusprosesseja. Rainer Guldinin mukaan Flusser ”käytti itsekäännöksen tekniikkaa(...)
 • Annie Dorsen’s algorithmic theater is an example of an ambitious attempt to incorporate algorithms into all facets of the creative process, including writing (Dorsen 2012).
 • Visual artist Roman Verostko defines algorists as “artists who create art using algorithmic procedures that include their own algorithms” (Verostko n.d., 1).
 • In connection with his exhibition Lingua Franca, Australian contemporary artist Baden Pailthorpe speaks of “the ‘voices’ of Google’s algorithms becom[ing] more and more present in the translations” of George Orwell’s Nineteen Eighty-Four (Pailthorpe 2012). Pailthorpe’s exhibition is the(...)
 • In part, this is what gives rise to the “linguistic wars” Kaplan mentions, in which internet search engine algorithms battle with algorithms trying to artificially manipulate their search results (Kaplan 2014, 58).
 • Annie Dorsenin algoritminen teatteri on esimerkki kunnianhimoisesta yrityksestä ottaa algoritmit mukaan esityksen valmistamiseen kaikkiin osa-alueisiin, mukaan lukien kirjoittamiseen (Dorsen 2012FI).
 • Kuvataiteilija Roman Verostko määrittelee algoristit ”taiteilijoiksi, jotka luovat taidetta käyttäen algoritmeja, mukaan lukien omia algoritmejaan” (Verostko s.a., 1).
 • Lingua Franca -näyttelynsä yhteydessä australialainen nykytaiteilija Baden Pailthorpe kirjoittaa siitä, miten ”Googlen algoritmien ‘äänet’ ovat yhä enemmän läsnä” George Orwellin Vuonna 1984 -teoksen käännöksissä (Pailthorpe 2012FI). Pailthorpen näyttely on Parikan esseen aihe.
 • Osittain tästä syystä internetin hakukoneiden ja niiden tuloksia keinotekoisesti muuttavien algoritmien välillä käydään Kaplanin mainitsemia ”lingivistisiä sotia” (Kaplan 2014, 58).
 • Fragment 29 is provocative in many respects as it marks—after a sizable gap of seven fragments—a return to the normal rule of order, i.e., adapting directly corresponding Hayles passages. Even more strikingly, the Hayles passage adapted here is on page 128 of How We Think, while the previous(...)
 • I wrote my first artistic research plan in autumn 2006. The project, to be carried out in and through the writing of plays, was to explore autobiographical writing as a form of self-exploitation or selfploitation. An ABZ of Love was one of the artistic works described in the proposal.(...)
 • Fragmentti 29 on provokatiivinen monessakin suhteessa, sillä se merkitsee paluuta normaaliin työjärjestykseen eli Hayles-katkelmien suorempaan sovittamiseen seitsemän fragmentin tauon jälkeen. Vieläkin silmäänpistävämpää on, että tämänkertainen Hayles-katkelma on sivulla 128, kun edellinen on(...)
 • Kirjoitin ensimmäisen taiteellisen tutkimussuunnitelmani syksyllä 2006. Näytelmien kirjoittamisen kautta toteutettavan projektin tarkoitus oli tutkia omaelämäkerrallista kirjoittamista ”oman elämän eksploitaationa”. Rakkauden ABZ oli yksi suunnitelmassa kuvatuista taiteellisista(...)
 • I would like to thank my pre-examiner Riku Roihankorpi for his critical note on silence.
 • Kiitän työni esitarkastajaa Riku Roihankorpea vaikenemista koskevasta kriittisestä huomiostaan.
 • Hayles develops her theory of non-conscious cognition in her next book Unthought—The Power of the Cognitive Nonconscious, which is, if possible, even broader in scope than How We Think. In Unthought, Hayles argues that the conscious processing of information has traditionally received too much(...)
 • I thank the pre-examiners of this work, Mika Elo and Riku Roihankorpi, for their critical remarks concerning gender.
 • Hayles kehittelee teesiään ei-tietoisesta kognitiosta seuraavassa kirjassaan Unthought – The Power of the Cognitive Nonconscious, joka on katsantokannaltaan jos mahdollista vielä laajempi kuin How We Think. Unthoughtissa Hayles esittää, että tietoinen informaation käsittely on perinteisesti(...)
 • Kiitän työni esitarkastajia Mika Eloa ja Riku Roihankorpea sukupuolta koskevista kriittisistä kommenteistaan.
 • In “On Linguistic Aspects of Translation,” Roman Jakobson describes three kinds of translation: “1) Intralingual translation or rewording is an interpretation of verbal signs by means of other signs of the same language. 2) Interlingual translation or translation proper is an interpretation of(...)
 • Kirjoituksessaan ”On Linguistic Aspects of Translation” (suomentamaton) Roman Jakobson käsittelee kolmea kääntämisen lajia: 1) ”intralingual translationia” eli kielensisäistä kääntämistä, jossa sanallisia merkkejä tulkitaan toisilla, samaan kieleen kuuluvilla merkeillä; 2) kieltenvälistä eli(...)
 • On Trujillo’s intelligibility scale—a tool used to evaluate the results of machine translation—this example could belong in category 3: “The basic thrust of the sentence is clear, but you are not sure of some detailed parts because of grammar and word usage problems. You would need to look at(...)
 • Trujillon ymmärrettävyysasteikolla – väline, jota käytetään arvioimaan konekäännöksen tuloksia – tämä esimerkki voisi sijoittua kategoriaan 3: ”Lauseen perusvaikutin on selvä, mutta joissakin yksityiskohdissa on epäselvyyttä johtuen kielioppi- ja sanavalintaongelmista. Lauseen merkityksen(...)
 • Here are two of these descriptions: 1) “Of all the sacrifices we make when we devote ourselves to the Internet as our universal medium, the greatest is likely to be the wealth of connections within our own minds”; 2) “As a universal medium, a supremely versatile extension of our senses, our(...)
 • Tässä näistä luonnehdinnoista kaksi: 1) ”Uhraamme omassa mielessämme olevan yhteyksien runsauden, kun panostamme internetiin universaalina medianamme ja tämä on kaikista tekemistämme uhrauksista suurin.”; 2) ”Universaalina mediana, aistiemme, kognitiomme ja muistimme äärimmäisen(...)
 • The term born-digital “denotes texts or recordings produced in digital form, rather than having been converted from print or analog equivalents” (New Oxford American Dictionary).
 • Olen suomentanut englanninkielisen termin born-digital ”alkuaan digitaaliseksi”. Termillä tarkoitetaan digitaalisessa muodossa alunperin tuotettuja tekstejä tai tallenteita erotukseksi digitalisoiduista aineistoista.
 • As Rita Raley writes, Weaver’s wish, expressed in 1955, is that machine translation would allow for the automated transmission of multilingual texts. Thus, it would promote the availability of texts, not to mention international cultural exchange and mutual understanding—ultimately, the free(...)
 • Kuten Rita Raley kirjoittaa, Weaverin vuonna 1955 ilmaisema toive on, että koneellinen käännös mahdollistaisi monikielisten tekstien perusmerkityksen välittämisen automatisoidusti. Siten se edistäisi tekstien saatavuutta, kansainvälistä kulttuurinvaihtoa ja yhteisymmärrystä – viime kädessä(...)
 • How do we think? This book explores the proposition that we think through, with, and alongside media. This, of course, is not a new idea. (Hayles 2012, 1)
 • Marshall McLuhan, Friedrich Kittler, Lev Manovich, Mark Hansen, and a host of others have made similar claims (Hayles 2012, 1).
 • Building on their work, this book charts the implications of media upheavals within the humanities and qualitative social sciences as traditionally print-based disciplines such as literature, history, philosophy, religion, and art history move into digital media (Hayles 2012, 1).
 • While the sciences and quantitative social sciences have already made this transition, the humanities and qualitative social sciences are only now facing a paradigm shift in which digital research and publication can no longer be ignored (Hayles 2012, 1).
 • Starting from mind-sets formed by print, nurtured by print, and enabled and constrained by print, humanities scholars are confronting the differences that digital media make in every aspect of humanistic inquiry, including conceptualizing projects, implementing research programs, designing(...)
 • The Age of Print is passing, and the assumptions, presuppositions, and practices associated with it are now becoming visible as media-specific practices rather than the largely invisible status quo (Hayles 2012, 2).
 • To evaluate the impact of digital technologies, we may consider in overview an escalating series of effects. At the lower levels are e-mail, departmental websites, web searches, text messaging, creating digital files, saving and disseminating them, and so forth. Nearly everyone in academia,(...)
 • Perhaps most significant at [the scholarly] level is the feeling one has that the world is at one’s fingertips. The ability to access and retrieve information on a global scale has a significant impact on how one thinks about one’s place in the world. (Hayles 2012, 2)
 • I live in a small town in North Carolina, but thanks to the web, I do not feel in the least isolated. I can access national news, compare it to international coverage, find arcane sources, look up information to fact-check a claim, and a host of other activities that would have taken days in(...)
 • When my computer goes down or my Internet connection fails, I feel lost, disoriented, unable to work—in fact, I feel as if my hands have been amputated (perhaps recalling Marshall McLuhan's claim that media function as prostheses). Such feelings, which are widespread, constitute nothing less(...)
 • Research indicates that the small habitual actions associated with web interactions—clicking the mouse, moving a cursor, etc.—may be extraordinarily effective in retraining (or more accurately, repurposing) our neural circuitry, so that the changes are not only psychological but physical as(...)
 • Learning to read has been shown to result in significant changes in brain functioning; so has learning to read differently, for example by performing Google searches (Hayles 2012, 2).
 • Nicholas Carr in The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains (2010) argues that [changes in brain functioning associated with web interactions] are imperiling our ability to concentrate, leading to superficial thought, diminished capacity to understand complex texts, and a general(...)
 • Here I want to draw a somewhat different implication: our interactions with digital media are embodied, and they have bodily effects at the physical level. Similarly, the actions of computers are also embodied, although in a very different manner than with humans. (Hayles 2012, 2-3)
 • The more one works with digital technologies, the more one comes to appreciate the capacity of networked and programmable machines to carry out sophisticated cognitive tasks, and the more the keyboard comes to seem an extension of one’s thoughts rather than an external device on which one(...)
 • Embodiment then takes the form of extended cognition, in which human agency and thought are enmeshed within larger networks that extend beyond the desktop computer into the environment. For this reason, models of embodied and extended cognition, such as proposed by Andy Clark (2008) and(...)
 • So far I have been speaking of lower levels of engagement, carried out every day by millions of people. Scholars are among those who frequently enact more sophisticated activities in digital media. At the next level, a scholar begins to use digital technologies as part of the research process.(...)
 • The next step in engagement comes with conceptualizing and implementing research projects in digital media. Here a spectrum of possibilities unfolds: at one end, a one-off project that a scholar undertakes without becoming deeply engaged and, at the other end, scholars who work primarily in(...)
 • Once learned and practiced routinely [-], sound receiving became as easy as listening to natural-language speech; one decoded automatically, going directly from sounds to word impressions. A woman who worked on Morse code receiving as part of a massive effort at Bletchley Park to decrypt(...)
 • Agamben, Giorgio. 2006. Infancy and History: On the Destruction of Experience. Translated by Liz Heron. London and New York: Verso.  
 • Agamben, Giorgio. 2006. Infancy and History: On the Destruction of Experience. Kääntänyt Liz Heron. London and New York: Verso.
 • Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences. Online learning materials. Accessed 27.07.2017. Url: www.tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:parafraasi
 • Bassnett, Susan. 2013. “Rejoinder.” Orbis Litterarum 68(3): 282–289.
 • Benjamin, Walter. 1972. ”Die Aufgabe des Übersetzers.” Gesammelte Schriften Bd. IV/1, toim. Tillman Rexroth, 9–21. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
 • Benjamin, Walter. 1972. “Die Aufgabe des Übersetzers.” In Gesammelte Schriften Bd. IV/1, ed. Tillman Rexroth, 9–21. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
 • Best, Stephen & Marcus, Sharon. 2009. “Surface Reading: An Introduction.” Representations 108 (fall 2009): 1–21.
 • Blum, Andrew. 2012. Tubes: A Journey to the Center of the Internet. New York: Ecco Press.
 • Calonius, Lauri. 2013. ”It Ain’t All in the Head—Situating Cognition to the Body and the Surrounding World”. MA thesis in Theoretical Philosophy, University of Helsinki, Helsinki.
 • Calonius, Lauri. 2013. ”It Ain’t All in the Head – Situating Cognition to the Body and the Surrounding World”. Teoreettisen filosofian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • Carr, Nicholas. 2010. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. New York & London: W. W. Norton & Company.
 • Cassin, Barbara & Apter, Emily & Lezra, Jacques & Wood, Michael, eds. 2014. Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Princeton: Princeton University Press.
 • Cassin, Barbara & Apter, Emily & Lezra, Jacques & Wood, Michael, toim. 2014. Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Princeton: Princeton University Press.
 • Castilho, Sheila & Moorkens, Joss & Gaspari, Federico & Calixto, Iacer & Tinsley, John & Way, Andy. 2017. “Is Neural Machine Translation the New State of the Art?” The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 108: 109–120.
 • Clark, Andy & Chalmers, David J. 1998. “The Extended Mind.” Analysis 58(1): 7–19.
 • Coffey, Sarah. n.d. “Prosthesis.” The Chicago School of Media Theory blog. Accessed 3 April 2016. lucian.uchicago.edu/blogs/mediatheory/keywords/prosthesis/
 • Coffey, Sarah: “Prostheses”. The Chicago School of Media Theory -blogi. lucian.uchicago.edu/blogs/mediatheory/keywords/prosthesis (3.4.2016)
 • de Vries, Katja & Hildebrandt, Mireille. 2013. “Privacy, due process and the computational turn at a glance: pointers for the hurried reader.” In Privacy, Due Process and the Computational Turn: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology, eds. Katja de Vries and Mireille(...)
 • de Vries, Katja & Hildebrandt, Mireille. 2013. “Privacy, due process and the computational turn at a glance: pointers for the hurried reader.” Privacy, Due process and the Computational Turn: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology, toim. Mireille Hildebrandt ja Katja de(...)
 • Derrida, Jacques. 2007. Psyche: Inventions of the Other, Volume I. Translated by Joseph F. Graham. Stanford: Stanford University Press.
 • Derrida, Jacques. 2007. Psyche: Inventions of the Other, Volume I. Kääntänyt Joseph F. Graham. Stanford: Stanford University Press.
 • Dorsen, Annie. 2012. “On Algorithmic Theatre.” Accessed 4 May 2016. www.anniedorsen.com/useruploads/files/on_algorithmic_theatre.pdf
 • Dorsen, Annie. 2012. ”On Algorithmic Theatre.” Haettu 4.5.2016. www.anniedorsen.com/useruploads/files/on_algorithmic_theatre.pdf
 • Drucker, Johanna. 2013. “Intro to Digital Humanities: Introduction.” UCLA Center for Digital Humanities website. Accessed 1 February 2017. dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=13
 • Drucker, Johanna. 2013. “Intro to Digital Humanities: Introduction.” UCLA Center for Digital Humanities verkkosivusto. Haettu 1.2.2017. Url: dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=13
 • Emerson, Lori. 2014. Reading Writing Interfaces—From the Digital to the Bookbound. Electronic Mediations 44. Minneapolis & London: University of Minnesota Press.
 • Erpenbeck, Jenny. 2015. Gehen, Ging, Gegangen. München: Knaus Verlag.
 • Gillespie, Tarleton. 2014. “The Relevance of Algorithms.” Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society, ed. Tarleton Gillespie, 167–193. Cambridge ja Lontoo: The MIT Press.
 • Gillespie, Tarleton. 2014. “The Relevance of Algorithms.” Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society, toim. Tarleton Gillespie, 167–193. Cambridge ja Lontoo: The MIT Press.
 • Giovanzana, Davide. 2015. Theatre Enters! The Play within the Play as a Means of Disruption. Acta Scenica 43. Helsinki: University of the Arts Helsinki, Theatre Academy, Performing Arts Research Center.
 • Giovanzana, Davide. 2015. Theatre Enters! The Play within the Play as a Means of Disruption. Acta Scenica 43. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus.
 • Google Cloud Platform. Tukisivusto. Haettu 1.7.2017. cloud.google.com/translate/docs/languages
 • Google Cloud Platform. Language Support. Accessed 1 July 2017. cloud.google.com/translate/docs/languages
 • Grigely, Joseph. 1995. Textualterity: Art, Theory, and Textual Criticism. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Grutman, Rainier. 2011. “Self-translation.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, ed. Mona Baker and Gabriela Saldanha, 257–260. London and New York: Routledge.
 • Grutman, Rainier. 2011. “Self-translation.” Routledge Encyclopedia of Translation Studies, toim. Mona Baker and Gabriela Saldanha, 257–260. Lontoo ja New York: Routledge.
 • Guldin, Rainer. 2013. “Translating philosophy: Vilém Flusser’s practice of multiple self-translation.” In Self-Translation: Brokering Originality in Hybrid Culture, ed. Anthony Cordingley, 95-109. Bloomsbury Studies in Translation. London and New York: Bloomsbury.
 • Guldin, Rainer. 2013. ”Translating philosophy: Vilém Flusser’s practice of multiple self-translation.” Self-Translation: Brokering Originality in Hybrid Culture, toim. Anthony Cordingley, 95–109. Bloomsbury Studies in Translation. London ja New York: Bloomsbury.
 • Haverinen, Anna & Suominen, Jaakko. 2015. “Koodaamisen ja kirjoittamisen vuoropuhelu? Mitä on digitaalinen humanistinen tutkimus.” Ennen ja nyt, Historian tietosanomat website. Accessed 28 February 2017.(...)
 • Haverinen, Anna & Suominen, Jaakko. 2015. ”Koodaamisen ja kirjoittamisen vuoropuhelu? Mitä on digitaalinen humanistinen tutkimus.” Ennen ja nyt, Historian tietosanomat verkkosivusto. Haettu 28.2.2017.(...)
 • Hayles, N. Katherine. 2008. “Distributed Cognition at/in Work: Strickland, Lawson Jaramillo, and Ryan’s slippingglimpse.” Frame 2008(21.1): 15–29.
 • Hayles, N. Katherine. 2012. How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis. Chicago & London: The University of Chicago Press.
 • Hayles, N. Katherine. 2017. “Unthought – The Power of the Cognitive Nonconscious.” Chicago & London: The University of Chicago Press.
 • Heinonen, T., Kivimäki A., Korhonen K., Korhonen T., Reitala H., Aristoteles. 2012. Aristoteleen Runousoppi (The Poetics by Aristotle, new Finnish translation). Helsinki: Teos.
 • Heinonen, T., Kivimäki A., Korhonen K., Korhonen T., Reitala H., Aristoteles. 2012. Aristoteleen Runousoppi. Helsinki: Teos.
 • Hotinen, Juha-Pekka. 2002. Tekstuaalista häirintää – kirjoituksia teatterista, esitystaiteesta. Helsinki: Like.
 • Huopaniemi, Otso. 2006. ”Oman elämän eksploitaatio.” Taiteellisen tutkimuksen suunnitelma, Teatterikorkeakoulu, Helsinki.
 • Huopaniemi, Otso. 2007. “Selfploitation within the Context of Playwriting.” Artistic research plan, Theater Academy Helsinki.
 • Huopaniemi, Otso. 2015. Rakkauden ABZ. Research Catalogue website. Accessed 16 February 2017. www.researchcatalogue.net/view/159469/205363
 • Huopaniemi, Otso. 2014. ”TPs and IOAs in Supposed Disorder.” Teatteri ja media(t), toim. Marjatta Häti-Korkeila, Hanna Järvinen, Jukka Kortti, Riku Roihankorpi, 139–148. Näyttämö ja tutkimus 5. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura.
 • Huopaniemi, Otso. 2014. “TPs and IOAs in Supposed Disorder.” Teatteri ja media(t), eds. Marjatta Häti-Korkeila, Hanna Järvinen, Jukka Kortti, Riku Roihankorpi, 139–148. Näyttämö ja tutkimus 5. Helsinki: Theatre Research Society.
 • Huopaniemi, Otso. 2015. ”Dear Rita.” RUUKKU Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu. Haettu 6.4.2016. www.researchcatalogue.net/view/159469/229633.
 • Huopaniemi, Otso. 2015. “Dear Rita.” RUUKKU Studies in Artistic Research (online journal). Accessed 6 April 2016. www.researchcatalogue.net/view/159469/229633.
 • Huopaniemi, Otso. 2015. Rakkauden ABZ. Research Catalogue verkkosivusto. Haettu 16.2.2017. www.researchcatalogue.net/view/159469/205363
 • Jain, Lakhmi C. & Quteishat, Anas & Lim, Chee Peng. 2007. “Intelligent Machines: An Introduction.” Studies in Computational Intelligence (SCI) 70:1–9.
 • Jakobson, Roman. 1971. “On Linguistic Aspects of Translation.” In Selected Writings, Vol. 2, ed. Roman Jakobson, 260–66. The Hague: Mouton.
 • Jakobson, Roman. 1971. ”On Linguistic Aspects of Translation.” Selected Writings, Vol. 2, toim. Roman Jakobson, 260–66. Haag: Mouton.
 • Kangaskoski, Matti. 2017. “Reading Digital Poetry – Interface, Interaction, and Interpretation.” Humanistisen tiedekunnan väitöstutkimus, Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • Kangaskoski, Matti. 2017. “Reading Digital Poetry—Interface, Interaction, and Interpretation.” Academic Dissertation, Faculty of Arts, University of Helsinki, Helsinki.
 • Kaplan, Frederic. 2014. “Linguistic Capitalism and Algorithmic Mediation.” Representations 127: 57–63.
 • Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. Translated and with an introduction by Karen Jürs-Munby. London and New York: Routledge.
 • Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. Kääntänyt ja esipuheen kirjoittanut Karen Jürs-Munby. Lontoo ja New York: Routledge.
 • Lesage, Dieter. 2013. “PaR in Continental Europe: A Site of Many Contests.” In Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances, ed. Robin Nelson, 143–151. London: Palgrave Macmillan.
 • Lesage, Dieter. 2013. ”PaR in Continental Europe: A Site of Many Contests.” Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances, toim. Robin Nelson, 143–151. Lontoo: Palgrave Macmillan.
 • Lewis-Kraus, Gideon. 2016. ”The Great A.I. Awakening.” The New York Times 14.12.2016. www.nytimes.com/2016/12/14/magazine/the-great-ai-awakening.html?_r=0
 • Lewis-Kraus, Gideon. 2016. ”The Great A.I. Awakening.” The New York Times 14 December 2016. www.nytimes.com/2016/12/14/magazine/the-great-ai-awakening.html?_r=0
 • Working group: Otso Huopaniemi (concept and direction), Anna Maria Häkkinen (performance), Leo Kirjonen (performance), Alexander Komlósi (performance), Teemu Miettinen (performance), Heikki Paasonen (spatial and lighting design), Joonas Pehrsson (sound design) Venue: Kiasma Theater,(...)
 • Työryhmä: Otso Huopaniemi (suunnittelu ja toteutus), Anna Maria Häkkinen (esitys), Leo Kirjonen (esitys), Alexander Komlosi (esitys), Teemu Miettinen (esitys), Heikki Paasonen (tila- ja valosuunnittelu), Joonas Pehrsson (äänisuunnittelu) Esityspaikka: Kiasma-teatteri,(...)
 • Working group: Otso Huopaniemi (concept and implementation), Josep Caballero García (performance), Emily Gleeson (performance), Leo Kirjonen (performance), Meri Koivisto (performance), Alexander Komlósi (performance), Lee Meir (performance), Teemu Miettinen (performance), Ania Nowak(...)
 • Työryhmä: Otso Huopaniemi (suunnittelu ja toteutus), Josep Caballero García (esitys), Emily Gleeson (esitys), Leo Kirjonen (esitys), Meri Koivisto (esitys), Alexander Komlosi (esitys), Lee Meir (esitys), Teemu Miettinen (esitys), Ania Nowak (esitys), Eeva Semerdjiev (esitys), Annett Hardegen(...)
 • Kim, M. & Oh, K. & Choi, J. & Jung, J. & Kim, Y. “User-Centered HRI: HRI Research Methodology for Designers.” In Mixed Reality and Human-Robot Interaction, ed. Xiangyu Wang, 13–34. Dordrecht: Springer.
 • Kim, M. & Oh, K. & Choi, J. & Jung, J. & Kim, Y. “User-Centered HRI: HRI Research Methodology for Designers.” Mixed Reality and Human-Robot Interaction, toim. Xiangyu Wang, 13–34. Dordrecht: Springer.
 • “Microsoft Translator launching Neural Network based translations for all its speech languages.” Microsoft Translator -verkkosivusto. Haettu 15.11.2016. blogs.msdn.microsoft.com/translation/2016/11/15/microsoft-translator-launching-neural-network-based-translations-for-all-its-speech-languages/
 • “Microsoft Translator launching Neural Network based translations for all its speech languages.” Microsoft Translator website. Accessed 15 November 2016. blogs.msdn.microsoft.com/translation/2016/11/15/microsoft-translator-launching-neural-network-based-translations-for-all-its-speech-languages/
 • Microsoft Translator launching Neural Network based translations for all its speech languages. YouTube video, 15.11.2016. Haettu 1.7.2017. blogs.msdn.microsoft.com/translation/2016/11/15/microsoft-translator-launching-neural-network-based-translations-for-all-its-speech-languages/
 • Microsoft Translator launching Neural Network based translations for all its speech languages, 15 November 2016. Accessed 1 July 2017. blogs.msdn.microsoft.com/translation/2016/11/15/microsoft-translator-launching-neural-network-based-translations-for-all-its-speech-languages/
 • Neural Machine Translation and Models with Attention. YouTube video, 3.4.2017. Haettu 1.7.2017. youtu.be/IxQtK2SjWWM
 • Neural Machine Translation and Models with Attention. YouTube video. 3 April 2017. Accessed 1 July 2017. youtu.be/IxQtK2SjWWM
 • Page, Lawrence & Brin, Sergey & Motwani, Rajeev & Winograd, Terry. 1999. “The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web.” Stanford InfoLab Publication Server. Accessed 27 February 2017. ilpubs.stanford.edu:8090/422/
 • Page, Lawrence & Brin, Sergey & Motwani, Rajeev & Winograd, Terry. 1999. ”The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web.” Stanford InfoLab Publication Server. Haettu 27.2.2017. ilpubs.stanford.edu:8090/422/
 • Pailthorpe, Baden. 2012. “Lingua Franca.” Ctrl-Z: New Media Philosophy online journal. Accessed 1 May 2015. www.ctrl-z.net.au/articles/issue-1/pailthorpe-lingua-franca
 • Pailthorpe, Baden. 2012. ”Lingua Franca.” Ctrl-Z: New Media Philosophy verkkojulkaisu. Haettu 1.5.2015. www.ctrl-z.net.au/articles/issue-1/pailthorpe-lingua-franca
 • Palancar, Enrique L. 2012. “A typology of split conjunction.” Linguistic Typology 16: 265–320.
 • Parikka, Jussi. 2012. “Statistical Machine Art.” In Lingua Franca Catalogue Essays, 3–8. Sydney: Firstdraft Gallery.
 • Parikka, Jussi. 2012. ”Statistical Machine Art.” Lingua Franca Catalogue Essays, 3–8. Sydney: Firstdraft Gallery.
 • Parisi, Luciana. 2015. “Automated Cognition, Algorithmic Capitalism and the Incomputable.” Algorithmic Cultures and Security, fourth gathering in the Posthuman Glossary series, BAK, Utrecht. Accessed 5 May 2016. Url: vimeo.com/140173695
 • Parisi, Luciana. 2015. ”Automated Cognition, Algorithmic Capitalism and the Incomputable.” Algorithmic Cultures and Security, fourth gathering in the Posthuman Glossary series, BAK, Utrecht. Haettu 5.5.2016. Url: vimeo.com/140173695
 • Pasquale, Frank. 2015. The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Cambridge & Lontoo: Harvard University Press.
 • Peñalver, Maria Recuenco. 2015. “Encounter with André Brink: Looking on ... Self-Translation.” Research in African Literatures 46(2): 146–156.
 • PhDArts. s.a. “Admission Requirements.” Phdarts.eu yliopistollinen verkkosivusto. Haettu 1.2.2017. www.phdarts.eu/Admission/Requirements
 • PhDArts. n.d. “Admission Requirements.” Phdarts.eu university website. Accessed 1 February 2017. www.phdarts.eu/Admission/Requirements
 • Pollock, Della. 1998. “Performing Writing.” In The Ends of Performance, edited by Peggy Phelan and Jill Lane, 73–103. New York: New York University Press.
 • Pollock, Della. 1998. ”Performing Writing.” Teoksessa The Ends of Performance, toimittaneet Peggy Phelan ja Jill Lane, 73–103. New York: New York University Press.
 • Rainio, Tuomo. 2015. “Reconfigured Image—translations between concept, code and screen.” RUUKKU Studies in Artistic Research (online journal). Accessed 6 April 2016. www.researchcatalogue.net/view/156126/156127
 • Rainio, Tuomo. 2015. ”Reconfigured Image – translations between concept, code and screen”. RUUKKU Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu. Haettu 6.4.2016. www.researchcatalogue.net/view/156126/156127.
 • Raley, Rita. 2003. “Machine Translation and Global English.” The Yale Journal of Criticism 16(2): 291–313.
 • Raley, Rita. 2009. Tactical Media. Electronic Mediations 28. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.
 • Raley, Rita. 2016. “Algorithmic Translations.” CR: The New Centennial Review 16(1): 115–138.
 • Raley, Rita. 2018. “love.abz and the Task of the Machine Translator.” Amodern journal. Accessed 15 February 2018. amodern.net/article/love-abz.
 • Raley, Rita. 2018. ”love.abz and the Task of the Machine Translator.” Amodern-verkkojulkaisu. Haettu 15.2.2018. amodern.net/article/love-abz
 • Rouvroy, Antoinette. 2013. “The end(s) of critique: data-behaviourism vs. due-process.” In Privacy, Due process and the Computational Turn: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology, eds. Mireille Hildebrandt and Katja de Vries, 143–168. New York: Routledge.
 • Rouvroy, Antoinette. 2013. “The end(s) of critique: data-behaviourism vs. due-process.” Privacy, Due process and the Computational Turn: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology, toim. Mireille Hildebrandt ja Katja de Vries, 143–168. New York: Routledge.
 • Rouvroy, Antoinette. 2013. ”Algorithmic Governmentality and the End(s) of Critique”. Society on the Query #2, Session 4: Reflections on Search, network cultures, 8 November 2013. Url: vimeo.com/79880601
 • Rouvroy, Antoinette. 2013. ”Algorithmic Governmentality and the End(s) of Critique”. Society on the Query #2, Session 4: Reflections on Search, network cultures, 8.11.2013. Url: vimeo.com/79880601
 • Sarconference2016.net konferenssin verkkosivusto. Haettu 3.2.2017. www.sarconference2016.net/rc
 • Sarconference2016.net conference website. Accessed 3 February 2017. www.sarconference2016.net/rc
 • Schlesinger, Judith D. & O’Leary, Dianne P. & Conroy, John M. 2008. “Arabic/English Multi-document Summarization with CLASSY—The Past and the Future.” In Computation Linguistics and Intelligent Text Processing, ed. Alexander Gelbukh, 568–581. Berlin: Springer.
 • Schlesinger, Judith D. & O’Leary, Dianne P. & Conroy, John M. 2008. ”Arabic/English Multi-document Summarization with CLASSY—The Past and the Future.” Computation Linguistics and Intelligent Text Processing, toim. Alexander Gelbukh, 568–581. Berlin: Springer.
 • Schuppli, Susan. 2014. “Deadly algorithms—Can legal codes hold software accountable for code that kills?” Susan Schuppli website. Accessed 1 May 2016. www.susanschuppli.com/wp-content/uploads/2014/11/Deadly-Algorithms.pdf
 • Schuppli, Susan. 2014. ”Deadly algorithms—Can legal codes hold software accountable for code that kills?” Susan Schuppli verkkosivusto. Haettu 1.5.2016. www.susanschuppli.com/wp-content/uploads/2014/11/Deadly-Algorithms.pdf
 • Schwab, Michael. 2008. “The Power of Deconstruction in Artistic Research.” Working Papers in Art and Design 5. Accessed 1 February 2017. www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0017/12428/WPIAAD_vol5_schwab.pdf
 • Schwab, Michael. 2008. “The Power of Deconstruction in Artistic Research.” Working Papers in Art and Design 5. Haettu 1.2.2017. www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0017/12428/WPIAAD_vol5_schwab.pdf
 • Slavin, Kevin. 2011. “How algorithms shape our world.” TED Ideas worth spreading website. Accessed 1 May 2016. www.ted.com/talks/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world/transcript
 • Slavin, Kevin. 2011. ”How algorithms shape our world.” TED Ideas worth spreading -verkkosivusto. Haettu 01.05.2016. www.ted.com/talks/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world/transcript
 • Marshall McLuhan, Friedrich Kittler, Lev Manovich, Mark Hansen ja monet muut ovat esittäneet samanlaisia väitteitä (Hayles 2012, 1).
 • Rakentaen heidän työnsä varaan tämä kirja kartoittaa humanististen ja laadullisten yhteiskuntatieteiden – perinteisesti painokulttuuristen alojen kuten kirjallisuuden, historian, filosofian, uskonnon ja taidehistorian – piirissä tapahtuneiden mediamullistusten vaikutuksia näiden(...)
 • Siinä missä luonnontieteet ja kvantitatiiviset yhteiskuntatieteet ovat jo tehneet tämän siirtymän, on humanistisilla ja laadullisilla yhteiskuntatieteillä vasta nyt edessään paradigman muutos, jossa digitaalista tutkimusta ja julkaisemista ei enää voi sivuuttaa (Hayles 2012, 1).
 • Alkaen painokulttuurin muokkaamista, ruokkimista, mahdollistamista ja rajoittamista ajattelutavoista humanistiset tutkijat joutuvat vastakkain digitaalisen median humanistisessa tutkimuksessa kokonaisuudessaan aiheuttamien eroavuuksien kanssa, mukaan lukien projektien käsitteellistämisessä,(...)
 • Painokulttuurin aikakausi väistyy ja siihen liittyvät oletukset, otaksumat ja käytännöt näyttäytyvät nyt mediaspesifisinä käytäntöinä pikemminkin kuin pitkälti näkymättömänä status quona (Hayles 2012, 2).
 • Ehkä kaikkein merkittävintä [akateemisella] tasolla on tunne, että maailma on hyppysissämme. Kyvyllä saada ja hakea tietoa maailmanlaajuisesti on merkittävä vaikutus siihen, miten miellämme oman paikkamme maailmassa. (Hayles 2012, 2.)
 • Asun pienessä kaupungissa Pohjois-Carolinassa, mutta verkon ansiosta en tunne itseäni lainkaan eristäytyneeksi. Voin selata kansallisia uutisia, verrata niitä kansainväliseen raportointiin, löytää piilotettuja lähteitä, etsiä informaatiota väitteen asiapitoisuuden tarkistamiseksi ja tehdä(...)
 • Kun tietokoneeni kaatuu tai internet-yhteyteni katkeaa, tunnen itseni eksyneeksi, suuntavaistoni menettäneeksi, työkyvyttömäksi – itse asiassa se on kuin käteni olisi amputoitu (tuoden ehkä mieleen Marshall McLuhanin väitteen, että mediat toimivat proteeseina). Tällaiset tunteet ovat yleisiä(...)
 • Tutkimukset osoittavat, että verkon käyttöön liittyvät pienet, tavanomaiset toiminnot – kuten hiiren klikkaaminen, kursorin liikutteleminen, jne. – saattavat olla tavattoman tehokkaita uudelleenharjaannuttamaan (tai tarkemmin ottaen mukauttamaan) hermopiirejämme. Muutokset eivät ole vain(...)
 • Lukemaan oppimisen on osoitettu aiheuttavan merkittäviä muutoksia aivojen toiminnassa; niin on myös eri tavoin lukemaan oppimisen, esimerkiksi Google-hakuja suorittamalla (Hayles 2012, 2).
 • Kirjassaan The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains (2010) Nicholas Carr esittää, että [verkon kanssa vuorovaikutuksessa olemisen aiheuttamat muutokset aivojen toiminnassa] vaarantavat kykymme keskittyä ja johtavat pinnalliseen ajatteluun, heikentyneeseen kykyyn ymmärtää(...)
 • Tässä yhteydessä haluan tehdä hieman toisenlaisen päätelmän: vuorovaikutuksemme digitaalisen median kanssa on ruumiillistunutta ja sillä on ruumiillisia vaikutuksia fyysisellä tasolla. Tietokoneiden toiminnot ovat niin ikään ruumiillistuneita, vaikkakin hyvin eri tavalla kuin(...)
 • Mitä enemmän digitaalisia teknologioita käytämme, sitä enemmän arvostamme verkottuneiden ja ohjelmoitavien koneiden kapasiteettia suorittaa monimutkaisia kognitiivisia tehtäviä ja sitä enemmän näppäimistö alkaa vaikuttaa ulkoisen laitteen sijaan ajatustemme jatkeelta (Hayles 2012, 3).
 • Ruumiillistaminen ottaa siten laajennetun kognition muodon, jossa inhimillinen toimijuus ja ajattelu kietoutuvat pöytätietokonetta kauemmas ympäristöön ulottuviin, suurempiin verkostoihin. Tästä syystä kehollisen ja laajennetun kognition mallit, kuten Andy Clarkin ja muiden ehdottamat, ovat(...)
 • Olen tähän mennessä puhunut alemmista sitoutumisen tasoista, joita miljoonat ihmiset suorittavat päivittäin. Tutkijat ovat niiden joukossa, jotka usein toteuttavat kehittyneempiä toimintoja digitaalisissa medioissa. Seuraavalla tasolla tutkija alkaa käyttää digitaalista teknologiaa osana(...)
 • Seuraava askel sitoutumisessa on tutkimushankkeiden käsitteellistäminen ja toteuttaminen digitaalisissa medioissa. Mahdollisuuksien skaala on laaja: yhdessä ääripäässä on kertaluonteinen hanke, jonka tutkija toteuttaa olematta syvästi sitoutunut, ja toisessa taas tutkijat, jotka työskentelevät(...)
 • [Lennätinjärjestelmän] äänisignaalien vastaanottaminen muuttui yhtä helpoksi kuin luonnollisen kielen kuunteleminen, kun se oli opittu ja säännöllisesti harjoiteltu. Dekoodaaminen tapahtui automaattisesti edeten äänistä sanavaikutelmiin. Bletchley Parkissa toisen maailmansodan aikana osana(...)
 • Miten me ajattelemme? Tämä kirja tutkii ehdotusta, että ajattelemme eri medioiden läpi, kanssa ja rinnalla. Tämä ei tietenkään ole mikään uusi idea. (Hayles 2012, 1.)
 • Digitaalisten teknologioiden vaikutusten arvioimiseksi voimme tarkastella laajenevaa vaikutusten sarjaa. Alemmilla tasoilla ovat sähköposti, yliopistolliset verkkosivustot, verkkohaut, tekstiviestit, digitaalisten tiedostojen luominen, tallentaminen ja välittäminen ja niin edelleen.(...)
 • Stiegler, Bernard. 1998. Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus. Translated by Richard Beardsworth and George Collins. Stanford: Stanford University Press.
 • Stiegler, Bernard. 1998. Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus. Kääntäneet Richard Beardsworth ja George Collins. Stanford: Stanford University Press.
 • Stiegler, Bernard. 2012. “Relational Ecology and the Digital Pharmakon.” Culture Machine volume 13 (2012): 1–19.
 • Stiegler, Bernard. 2012. ”Relational Ecology and the Digital Pharmakon.” Culture Machine 2012(13): 1–19.
 • Tieteen termipankki 27.07.2017: Käännöstiede:parafraasi. Url: www.tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:parafraasi.
 • Tobin, Anthony. 2015. “Is Google Translate Good Enough for Commercial Websites: A Machine Translation evaluation of text from English websites into four different languages.” Reitaku review 21: 94–116.
 • Toivonen, Hannu & Gross, Oskar. 2015. “Data Mining and Machine Learning in Computational Creativity.” Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 5:6, 265–271.
 • Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 2016. “Dramaturgian koulutusohjelma päivittyvä sanakirja.” Uniarts.fi-verkkosivusto. Haettu 6.8.2017. www.uniarts.fi/uutishuone/dramaturgian-koulutusohjelman-p%C3%A4ivittyv%C3%A4-sanakirja-julkaistu
 • University of the Arts Helsinki, Theatre Academy. 2016. “Dramaturgian koulutusohjelma päivittyvä sanakirja.” (“The updated glossary of the Dramaturgy Degree Program.”) Uniarts.fi university website. Accessed 6 August 2017. Url:(...)
 • Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus. s.a. ”Tutkintovaatimukset 2015–2020.” Uniarts.fi-verkkosivusto. Haettu 1.2.2017. www.uniarts.fi/sites/default/files/Tutken_tutkintovaatimukset_2015-2020.pdf
 • The Performing Arts Research Center, Theater Academy, University of the Arts Helsinki. 2015. “Degree Requirements.” Uniarts.fi university website. Accessed 1 February 2017. Url: www.uniarts.fi/sites/default/files/Tutkintovaatimukset_FINAL_en_16042015.pdf
 • Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus. s.a. ”Missio ja visio 2017–2020: Tutken missio.” Uniarts.fi-verkkosivusto. Haettu 20.9.2016. www.uniarts.fi/sites/default/files/Tutke_missio_visio_2017-2020.pdf
 • The Performing Arts Research Center, Theater Academy, University of the Arts Helsinki. n.d. “Mission and Vision 2017–2020: Tutke’s Mission.” Uniarts.fi university website. Accessed 20 September 2016. Url: www.uniarts.fi/sites/default/files/Tutke_mission_vision_2017_2020_en.pdf
 • Vanden Heuvel, Michael. 1993. “Textual Harassment: Teaching Drama to Interrogate Reading.” Theatre Topics 3(2): 159–166.
 •  
 •  
 • Verostko, Roman. n.d. “The Algorists.” Verostko.com website. Accessed 24 March 2017. www.verostko.com/algorist.html
 • Verostko, Roman. s.a. “The Algorists.” Verostko.com verkkosivusto. Haettu 24.3.2017. www.verostko.com/algorist.html
 • Weber, Samuel. 2008. Benjamin’s -abilities. Cambridge & London: Harvard University Press.
 • ”Puheentunnistus.” Wikipedia vapaa tietosanakirja, 16.2.2017. fi.wikipedia.org/wiki/Puheentunnistus
 • “Speech recognition.” Wikipedia. Online encyclopedia. Accessed 16 February 2017. en.wikipedia.org/wiki/Speech_recognition
 • ”Kommentaari.” Wikipedia vapaa tietosanakirja, 27.7.2017. fi.wikipedia.org/wiki/Kommentaari
 • “Commentary (philology).” Wikipedia. Online encyclopedia. Accessed 27 July 2017. en.wikipedia.org/wiki/Commentary_(philology)
 • ”Digital nomad.” Wikipedia vapaa tietosanakirja, 31.5.2016. en.wikipedia.org/wiki/Digital_nomad
 • “BLEU.” Wikipedia vapaa tietosanakirja, 31.7.2017. en.wikipedia.org/wiki/BLEU
 • ”Internet.” Wikipedia vapaa tietosanakirja, 31.7.2017. en.wikipedia.org/wiki/Internet
 • “BLEU.” Wikipedia. Online encyclopedia. Accessed 31 July 2017. en.wikipedia.org/wiki/BLEU
 • “Internet.” Wikipedia. Online encyclopedia. Accessed 31 July 2017. en.wikipedia.org/wiki/Internet
 • “Digital nomad.” Wikipedia. Online encyclopedia. Accessed 31 May 2016. en.wikipedia.org/wiki/Digital_nomad
 • Wilson, Robert A. & Foglia, Lucia. 2015. “Embodied Cognition.” Stanford Encyclopedia of Philosophy website. Last modified 8 December 2015. Accessed 4 July 2016. Url: plato.stanford.edu/entries/embodied-cognition
 • Wilson, Robert A. & Foglia, Lucia. 2015. ”Embodied Cognition.” Stanford Encyclopedia of Philosophy -verkkosivu. Viimeksi modifioitu 8.12.2015. Viimeisin käyttöpäivä 20.1.2017. Url: plato.stanford.edu/entries/embodied-cognition
 • Worthen, W. B. 2010. Drama: Between Poetry and Performance. Chicester: Wiley-Blackwell.
 • ”Neural Machine Translation and Models with Attention.” Youtube videopalvelu. Haettu 3.4.2017. youtu.be/IxQtK2SjWWM
 • “Neural Machine Translation and Models with Attention.” Youtube. Video-sharing website. Accessed 3 April 2017. youtu.be/IxQtK2SjWWM