Sisällysluettelo

Julkaisun tiedot

Kiitokset

Tiivistelmä — Abstract

Sisällysluettelo

Videoluettelo

Lähteet

1 Johdanto

1.1 Kiinnostuminen somaestetiikasta ja viitekehyksen tarkentuminen

1.2 Taiteellisen tutkijan asema: lajin ammattilaisena ja sisäpuolisena tarkkailijana tässä tutkimuksessa

1.3 Kirjallisen työn rakenne ja yhteenveto

2 Tutkimuskysymykset ja tutkimukselliset lähestymistavat

2.1 Haastattelut ja tanssijoiden kirjoittamat tekstit kontakti-improvisaation arvojen jäsentäjinä

2.2 Taiteelliset työt kontakti-improvisaation arvojen kokemuksellisina jäsentäjinä

3 Teoreettis-filosofinen viitekehys

3.1 Kokemuksen elementtejä

3.2 Soman käsite
3.2.1 Kokemus
3.2.2 Tapa
3.2.3 Tilanne
3.2.4 Jatkuvuus

3.3 Somaestetiikka

3.4 Somaattinen läsnäolo
3.4.1 Sisäinen avaruus
3.4.2 Värisevä läsnäolo
3.4.3 Kehon keskilinja

3.5 Somaesteettisen esityksen ominaisuuksia ja piirteitä

3.6 Representaation problematiikka somaesteettisen esityksen kehyksessä

4 Kontakti-improvisaation historiaa ja haastatteluiden myötä jäsentyneet arvot

4.1 Kontakti-improvisaation historiaa

4.2 Kontakti-improvisaation harjoittelusta ja käytänteistä

4.3 Haastatteluiden myötä jäsentyneet arvot
4.3.1Small Dance
4.3.2 Ei-tietäminen
4.3.2.1 Kehällinen tila ja ei-tietäminen
4.3.3 Aistiminen
4.3.4 Kuunteleminen
4.3.5 Jaetun kehon painon kanssa liikkuminen ja maa-yhteys
4.3.6 Kosketus
4.3.7 Kehotietoisuuteen liittyvä seksuaalisuuden kokemus
4.3.8 Tanssijoiden välinen yhteyden kokemus
4.3.9 Luottamus
4.3.10 Tanssiminen sisään ja ulos kontaktista

Taiteelliset työt

5 Round Robin Project ja kymmenen kontakti-improvisaation arvoa somaesteettisen esityksen kehyksessä sekä katseessa olemisen kokemus

5.1 Round Robin Project -teoksen kuvailua

5.2 Tanssijoiden kokemuksia
5.2.1 Kehotietoisuuden kokemuksia ”small dance” -harjoitteessa
5.2.2 Ei-tietämisen kokemus ja liikkeessä ajattelu
5.2.3 Aistiva ohjautuminen tanssiessa
5.2.4 Kuunteleva tapa olla kehossa
5.2.5 Kosketus ja katse
5.2.6 Tanssiminen sisään ja ulos kontaktista sekä intention ymmärtäminen osana kokemusta
5.2.7 Seksuaalisuuden ja yhteyden kokemus ”kuin värisevä läsnäolo”
5.2.8 Yhteys ja samuuden kokemus
5.2.9 Luottamus

5.3 Katseessa olemisen kokemus, sallivuus ja improvisaatio
5.3.1 Empaattinen tapa katsoa

5.4 Havaintoja joita nousi Round Robin Project -prosessin aikana

6 Inner Landscape ja syventyminen aistimiseen ei tietämiseen ja intiimiin tilaan sekä katseessa olemisen kokemus

6.1 Inner Landscape -teoksen kuvailua

6.2 Tanssijoiden kokemuksia
6.2.1 Nykyhetken ja muiden läsnäolon hyväksyminen
6.2.2 Ajan antaminen intiimille hetkelle
6.2.3 Katseen antama tuki ja läsnäolo
6.2.4 Intiimin tilan havainnoiminen
6.2.5 Intiimi kokemus ja hengitys
6.2.6 Esiintyjän katse yleisöön ja katseen kautta tuleva hyväksyntä
6.2.7 Kehon tarve
6.2.8 Häpeä

7 Spherical Space ja syventyminen kehälliseen tilaan, vauhtiin ja katseessa olemisen kokemukseen

7.1 Spherical Space -teoksen kuvailua

7.2 Tanssijoiden kokemuksia
7.2.1 Vauhti
7.2.2 Hitaus
7.2.3 Jatkuvuus ja syklit
7.2.4 Katseessa oleminen
7.2.4.1 Kosketus katsottuna ollessa
7.2.4.2 Jännittäminen ja epävarmuuden sietäminen
7.2.4.3 Itsensä asettaminen objektiksi – miellyttäminen
7.2.5 Ei-tietäminen
7.2.6 Ympäristöstä tulevat ärsykkeet ja niiden yhteys somaattisiin kokemuksiin
7.2.7 Esityksen puolistrukturoitu rakenne

8 Kokoavaa pohdintaa tutkimusprosessista