AJAX progress indicator
 • Sana pragmatismi tulee alunperin kreikkalaisesta, toimintaa tarkoittavasta kantasanasta praksis ja praktillinen (käytäntö, käytännöllinen). James 1913, 33; Mäkinen 2013, 38.
 • Juha Perttula määrittelee ontologian olemassa olemisen tapana. (Perttula ja Latomaa 2011, 136)
 • Shusterman 1997, 34. Shusterman 1999 tiedostaa kuitenkin, että hänen ehdottamansa filosofian haara ei ole mitenkään radikaalisti uusi. Hän argumentoi sen puolesta, että somaestetiikka voi tarjota tien palata tiettyjen estetiikan ja filosofian peruskysymysten äärelle. Hänellä on mielessään(...)
 • Uuteen liikuntakulttuuriin heräsi Suomessa kiinnostus 1980-luvulla. Esa Sironen jakaa liikunnan neljään katergoriaan kilpa- ja huippu-urheilu kuntourheilu kaupallinen liikuntakulttuuri ja vaihtoehtoinen/uusi liikuntakulttuuri. Timo Klemola tematisoi liikunnan voiton,(...)
 • Rudolf Laban (1879–1958) muodosti pohjan nimeään kantavalle notaatiolle, ja hän toi tanssimiseen muun muassa tilalliset, geometriset mallit hahmottamaan liikettä. Labanin opeissa liikekokemus on tärkein ja kokemuksellisuus on perusta niiden ymmärtämiselle. Muun muassa Valeria Preston-Dunlop(...)
 • Jaana Parviainen tuo teoksessa ”Bodies Moving and Moved” Kimberly Doven autenttisen muodon käsiteen. Autenttinen ei kuvaa fyysisen maailman olevuutta, vaan viittaa suhteeseen ja yhteyteen havaitun (perceived) ja oletetun (believed) maailman välillä. Autenttinen liike on Mary-Starks Whitehousen(...)
 • Merce Cunningham (s 1919) on koreografi, jonka ryhmässä tanssi mm. Steve Paxton, Yvonne Rainer, David Gordon, Deborah Hay ja Lucinda Childs. He ovat kaikki tanssitaiteilijoita, joihin Cunninghamin toiminta on vaikuttanut ja jotka ovat ponnistaneet – ihaillen tai kritisoiden mestariaan –(...)
 • Magnesium on ensimmäinen esitys- ja videotaltio kontakti-improvisaatiosta. Steve Paxton kertoi CI36 tapahtumassa motivaatiostaan tehdessään magnesium-teosta. Hän oli tehnyt itselleen soolo-teosta, ja pohtinut voisiko hän heittäytyä ilmaan, ja olla välittämättä siitä, millä tavalla hän(...)
 • Steve Paxton kehitti yhdessä muun muassa Nancy Stark Smithin, Lisa Nelsonin, Nita Little:n ja Daniel Lepkoffin kanssa kontakti-improvisaatiota.
 • Earthdance on kontakti-improvisaatioon keskittynyt ja sen ympärille kehittynyt tanssin residenssi.
 • Paxton, Steve. Material for the spine (video) youtu.be/h4JcXB04UOg
 • Contact Quarterly lehti on ilmestynyt vuodesta 1975 saakka. Lehden päätoimittajia ovat mm. Nancy Stark Smith, Lisa Nelson, Steve Paxton ja Daniel Lepkoff. Contact Quarterly on ollut tärkeä julkaisu esimerkiksi ennen tanssin taiteellista tutkimusta.
 • Underscore harjoitetta tehdään maailmanlaajuisesti. (Koteen ja Stark Smith 2008, 90–98.)
 • Zodiak on uuden tanssin keskus Helsingissä.
 • Kinesfääri merkitsee Rudolf Labanille liikkeen sfääriä. Se on kehä tai alue ihmisen ympärillä, johon hän pystyy raajoillaan ulottumaan painoaan siirtämättä. Ihminen ei koskaan poistu kinesfääristään, vaan kuljettaa tämän persoonallisen tilan mukanaan kuten kuoren ympärillään. Heimonen 2009,(...)
 • Koteen ja Stark Smith 2008, 90–98. Ollessani Stark Smith:n teoksessa tanssijana, Nancy kuvailee ”Gap” tilaa, kuinka sen voi huomioida, mutta siihen ei tarvitse reagoida millään tavalla. Tanssija voi esimerkiksi kokea, ettei ymmärrä, mitä muut hänen ympärillä tekevät, tai kokee tilanteen outona.
 • Haastatteluista nostamani arvot: kosketus, luottamus, kuunteleminen, aistiminen, jaetun kehon painon kanssa liikkuminen, ei-tietäminen, seksuaalisuuden kokemus, yhteys, small dance sekä tanssiminen sisään ja ulos kontaktista.
 • Round Robin harjoituksessa ryhmä seisoo piirissä. Piirin keskellä tanssii joko yksi tai useampi duetto. Koska tahansa piirissä seisovista joku voi mennä mukaan duettoon, jolloin tanssissa pisimpään ollut tanssija poistuu piirin kehälle. Round Robin rakenne tukee tanssiparien vaihtoa, ja(...)
 • Trio Feedback harjoitetta tehdään kolmen hengen ryhmässä. Yksi katsoo ja kaksi tanssii esimerkiksi 5 minuutin ajan (kesto voi vaihdella), jonka jälkeen tanssijat keskustelevat kokemuksestaan tanssista ja katsoja kertoo katsomiskokemuksestaan. Keskustelun jälkeen tehtävät vaihtuvat niin, että(...)
 • Barbara Dilleyn kehittämä rakenne, joka pitää sisällään 20 min istumameditaation, 20 min oman lämmittelyn, ja 20 min avoimen rakenteen. Avoin rakenne pitää sisällään niin tanssin katsomista kuin tanssimista.
 • Deborah Hay tanssi Merce Cunninghamin tanssiryhmässä vuonna 1964.
 • Autenttisuus viittaa tässä siihen, millä tavalla liike koetaan yhteydessä elettyyn, koettuun kehollisuuteen.
 • Artikkelissaan Reflektiivinen ruumis, tanssin rajapintoja (2003) tanssintutkija Maarit Ylönen kertoo kinesteettisen empatian kuvaavan kykyä eläytyä toiseen: ruumiillisen vuorovaikutuksen kautta yksilö voi kohdata itselle liikkeellisesti ja kokemuksellisesti vierasta. Myös Timo Klemola käyttää(...)
 • Autenttisuus viittaa tässä siihen, millä tavalla liike koetaan yhteydessä elettyyn, koettuun kehollisuuteen.
 • Ala-Risku, Päivi. 2016. ”Mindfulnessin haitoista pitäisi puhua.” Helsingin Sanomat 1.12.2016, C15.
 • Alito Alessin haastattelu 2011. Haastattelu, Oregon, Yhdysvallat. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Anttila, Eeva & Järvinen, Hanna & Rouhiainen, Leena. 2014. ”Taiteellinen tutkimus yhtenä tanssintutkimuksen juonteena.” Teoksessa Tanssiva tutkimus: Tanssitutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja, toim. Hanna Järvinen & Leena Rouhiainen. Nivel 03. E-kirja. Helsinki: Taideyliopiston(...)
 • Banes, Sally. 1987. Terpsichore in Sneakers: post-modern dance-. Middletown, CT: Westleyan University Press.
 • Bataille, Georges. 1988 (1954). Inner experience. Käännös Leslie Anna Boldt. Albany: State University of New York Press.
 • Steva Battsin haastattelu 2013. Derry, Pohjois-Irlanti. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Buber, Martin. 1999. Minä ja sinä. (Ich und Du, 1923.) Suom. Jukka Pietilä. Porvoo, Helsinki Juva: WSOY.
 • Ray Chungin haastattelu 2011. Kiova, Ukraina. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Curtis, Jess. 2015. Knowing bodies / bodies of knowledge: eight experimental practitioners of contemporary dance. California: University of California, Davis.
 • Dewey, John. 1999 (1929). Pyrkimys varmuuteen: tutkimus tiedon ja toiminnan suhteesta. (The quest of certainty. a study of the relation of knowledge and action) Suom. Pentti Määttänen. Gaudeamus.
 • Dewey, John. 2010 (1934). Taide kokemuksena (Art as experience). Suom. Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Niin & näin.
 • Dilley, Barbara. 2017. ”A Wave, A Particle, A Wave.” Contact Quarterly Vol. 42(1): 22–27.
 • Elo, Mika toim. 2014. Kosketuksen figuureja. Helsinki: Tutkijaliitto.
 • Frey Faustin haastattelu 2011. Kiova, Ukraina. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Feldenkreis, Moshe. 2015 (1972). Tietoisuutta liikkeen avulla. (Awareness through movement) Suom. Piia Surakka & Raisa Vennamo. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
 • Foster, Raisa. 2015. Tanssi-innostaminen. Kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Helsinki: BoD – Books on Demand.
 • Fuchs, Jordan & Gamblin, Sarah. 2009. ”Partnering, permeability, and sensation: integrating contact improvisation into technique class.” Contact Quarterly. 34(1), 44–47.
 • Hanna, Thomas. 1970. Bodies in revolt: A primer in somatic thinking. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Hassmann, Joerg. 2009. ”Explorations within the small dance.” Contact Quarterly. 34(1):32.
 • Joerg Hassmannin haastattelu 2011. Haastattelu. Göttingen, Saksa. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Hay, Deborah. 2000. My body the Buddhist. Hanover, New Hampshire: Wesleyan University Press.
 • Heikinheimo, Ismo-Pekka. 2017. Taidesidonnaista koreografiaa museokontekstissa. Kinesis 7. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu kinesis.teak.fi/heikinheimo
 • Heimonen, Kirsi. 2009. Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Acta Scenica 24. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/kirsi-heimonen-2009
 • Keith Hennessyn haastattelu 2011. Kiova, Ukraina. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Hennessy, Keith. 2016. Ambivalent norms, radical potential: contact improvisation re-considered. California: University of California, Davis.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena. 2001. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Horwitz, Carol. 2008. ”Values and contact improvisation. Breitenbush Conference ’94 discussions report.” Contact Quarterly 1995;20:(1):70–71. Contact Quarterly Sourcebook II: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1993–2007. Northampton Mass.: Contact Editions.
 • James, William. 1913. Pragmatismi. Suom. K. W. Silfverberg. Helsinki: Otava.
 • Jones, Sue. 2004. ”Depth interviewing.” Teoksessa Seale toim. 257–260.
 • Jussilainen, Anna. 2015. ”Contact improvisation as an art of relating: The importance of touch for building positive interaction.” Journal of Dance & Somatic Practices. 7(1):113–127.
 • Keats, Daphne M. 2000. Interviewing: a practical quide for students and professionals. Buckingham: Open University Press.
 • Keogh, Martin. 2008. ”101 way to say no to contact improvisation: boundaries and trust.” Contact Quarterly 2003;28(2): 61–64. Contact Quarterly Sourcebook II: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1993–2007. Northampton, Mass.: Contact Editions.
 • Kirkkopelto, Esa. 2014. ”Inventiot ja instituutiot – taiteellisen tutkimuksen yhteiskunnalliset ehdot.” Teoksessa Tulevan tuntumassa. Esseitä taidealojen yliopistopedagogiikasta, toim. Teija Löytönen. Helsinki: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Aalto Art Books.
 • Klemola, Timo. 1988. ”Perinteisen budon erilainen ihmiskäsitys.” Opiskelijaliikunta 1/88.
 • Klemola, Timo. 2013. Mindfulness. Tietoisuuden harjoittamisen taito. Jyväskylä: Docendo.
 • Klemola, Timo. 2004. Taidon filosofia – filosofin taito. Tampere: Tampere University Press.
 • Koski, Tapio. 1991. Liikunta ja kehollisuus perenniaalisessa filosofiassa: fenomenologinen tutkimus liikunnan merkityksestä ihmisen kokonaistumisessa. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistossa. vol. XVII. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Koteen, David & Stark Smith, Nancy. 2008. Caught Falling: the confluence of contact improvisation, Nancy Stark Smith, and other moving ideas. Northampton. Mass.: Contact Editions.
 • Laban, Rudolf. 1963 (1948). Modern educational dance. Lontoo: Macdonald & Evans.
 • Lahdenperä, Soile. 2013. Muutoksen tilassa – Aleksander-tekniikka koreografisen prosessin osana. Acta Scenica 36. Helsinki: Taidetyliopiston Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/lahdenpera_soile
 • Lehikoinen, Kai. 2014. Tanssi sanoiksi: tanssianalyysin perusteita. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
 • Lepecki, André. 2012. Tanssitaide ja liikkeen politiikka. Suom. Hanna Järvinen. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. Like.
 • Levin, David Michael. 1988. The opening of vision: nihilism and postmodern situation. Lontoo: Routledge.
 • Little, Nita. 2014a. Articulating presence: creative actions of embodied attention in contemporary dance. UMI Dissertation Publishing, UMI Number: 3637879. ProQuest LLC. California: University of California, Davis.
 • Little, Nita. 2014b. ”Restructuring the self-sensing: Attention training in contact improvisation.” Journal of Dance & Somatic Practices 6(2):247–260.
 • Luoto, Miika. 2014. ”Muoto, rytmi & rakenne.” Luentomuistiinpanot. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
 • Määttänen, Pentti. 2002. ”Taideteos kokemusena: John Deweyn taiteenfilosofian lähtökohtia” Teoksessa Kokemus, toim. Leila Haaparanta ja Erna Oesch. Acta philosophica Tamperensia, vol. 1. Tampere: Tampere University Press.
 • MacIntyre, Alascair. 2004. Hyveiden jäljillä: moraaliteoreettinen tutkimus. Suom. Niko Noponen. Helsinki: Gaudeamus.
 • Maitland, Jefferey. 1995. Spacious body: explorations in somatic ontology. Berkeley: North Atlantic Books.
 • Mäkinen, Piritta. 2013. Käsityö kokemuksena. Matka käsityön somaestetiikkaan. Opinnäytetyö. Helsinki: Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10340
 • McKenna, Marjean. 2009. ”Evolution, ki, and the aikido’s axis: aikido thesis expanded for contractors.” Contact Quarterly 34(1): 16–20.
 • Monni, Kirsi. 2004. Olemisen poeettinen liike. Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999. Acta Scenica 15. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/kirsi-monni-2004.
 • Monni, Kirsi. 2012a. Alexander-tekniikka ja autenttinen liike-työskentely. Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia. Liite tanssitaiteen taiteellisen tohtorintutkinnon kirjalliseen osioon Olemisen poeettinen liike. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Monni, Kirsi. 2012b. ”Esipuhe.” teoksessa Tanssitaide ja liikkeen politiikka. André Lepecki. Suom. Hanna Järvinen. Kinesis 3. Like. Helsinki: Like, Teatterikorkeakoulu.
 • Montagu, Ashley. 1971. Touching: the human significance of the skin. New York: Columbia University Press.
 • Niiniluoto, Ilkka & Saarinen, Esa. toim. 1986. Vuosisatamme filosofia. Helsnki: WSOY.
 • Niiniluoto, Ilkka. 2002. ”Kokemus-kollokvion avaussanat.” Teoksessa Kokemus, toim. Leila Haaparanta ja Erna Oesch. Acta philosophica Tamperensia, vol. 1. Tampere: Tampere University Press.
 • Novack, Cynthia J. 1990. Sharing the dance. Contact improvisation and American culture. The Madison: University of Wisconsin Press.
 • Parviainen, Jaana. 1998. Bodies moving and moved: a phenomenological analysis of the dancing subject and the cognitive abd ethical values of dance art. Tampere: Tampere University Press. tampub.uta.fi/handle/10024/68138
 • Parviainen, Jaana. 2006. Meduusan liike: mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Paxton, Steve. 1981–1982. Theathre papers, fourth series, number 5.
 • Paxton, Steve. 1997. ”Small dance.” Contact Quarterly, 1986;11(1):48–50. Contact quarterly Sourcebook: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1975–1992. Northampton, Mass.: Contact Editions.
 • Paxton, Steve. 2008. ”...To touch.” Contact Quarterly 1996; 21(2); 50–51. Contact Quarterly Sourcebook II: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1993–2007. Northampton. Mass.: Contact Editions.
 • Paxton, Steve. 2009. ”Excerpts from Steve Paxton’s talk at CI36.” Transcribed by Josphina Fredericks and Kelley Mariani. Contact Quarterly 34(1):11–15.
 • Steve Paxtonin haastattelu 2011. Oregon, Yhdysvallat. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Paxton, Steve. 2012. Material for the spine. Video. youtu.be/h4JcXB04UOg
 • Paxton, Steve. 2014. ”Breitenbush Jam.” Puhe. Oregon, Yhdysvallat.
 • Paxton, Steve. 2015. ”Cage, Cunningham, and the modern dance mutants” Contact Quarterly Vol 40(1): 13–15.
 • Payne, Peter. 1987. Martial arts: the spiritual dimension. Lontoo: Thames and Hudson.
 • Perttula, Juha & Latomaa, Timo toim. 2011. Kokemuksen tutkimus. – merkitys – tulkinta – ymmärtäminen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
 • Philström 2010. nettijulkaisu, filosofia.fi/2409
 • Preston-Dunlop, Valerie. 1995. Dance Words. Sveitsi: Harwood Academic.
 • Ribeiro, Monica & Fonseca, Agar. 2011. ”The empathy and the structuring sharing modes of movement sequences in the improvisation of contemporary dance. Research in Dance Education.” Aquatic Insects 12(2): 78.
 • Rouhiainen, Leena. 2006. ”Mitä somatiikka on?” Pia Houni, Johanna Laakkonen, Heta Reitala, Leena Rouhiainen (toim). Näyttämö ja tutkimus 2. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura.
 • Rustad, Hilde. 2013. Dans etter egen pipe? En analyse av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon – som tradisjon, fortolkning og levd erfaring. Doktorgradsavhandling. Oslo: Norges idrettshøgskole, ISBN.
 • Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti toim. 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.
 • Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa toim. 2009. Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
 • Sarco-Thomas, Malaika. 2010. Twig dances: improvisation performance as ecological practice. Dartington College of Arts. Plymouth: University of Plymouth.
 • Sheets-Johnstone, Maxine. 1999. The primacy of movement. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Shusterman, Richard. 1992. Pragmatist aesthetics: living beauty, rethinking art. Oxford, Cambridge: Blackwell.
 • Shursterman, Richard. 1997a. Taide, elämä ja estetiikka. Suom. Vesa Mujunen. Helsinki: Gaudeamus.
 • Shusterman, Richard. 1997b. ”The End of Aesthetic Experience.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 55 81 9: 29–41.
 • Shursterman, Richard. 2000. Pragmatistic aesthetics: living beauty, rethinking art. 2. painos. Lanham Md.: Rowman & Littlefield.
 • Shusterman, Richard. 2008. Body consciousness: a philosophy of mindfulness and somaesthetics. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Shusterman, Richard. 2011. A philosopher in darkness and in light: practical somaesthetics and photographic art. Montreal: Le Mois de la Photo à Montréal.
 • Shusterman, Richard. 2012. Thinking through the body. Essays in Somaesthetics. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Silde, Marja. toim. 2011. Nykynäyttelijän taide: horjutuksia ja siirtymiä. Helsinki: Maahenki.
 • Silde, Marja. (toim.) 2011. Nykynäyttelijän taide: horjutuksia ja siirtymiä. Maahenki Oy. Art-Print Oy.
 • Small dance” tässä tutkimuksessa ei itsessään ole arvo, vaan näen arvona sen, mitä ”small dance” -harjoitteen harjoittaminen saa aikaan/aiheuttaa. Tanssijan nivelet ovat ”small dance” -harjoitteen myötä virtaavan avoimena ja harjoite auttaa liikkeen jatkuvuuden ja avoimuuden ylläpitämisessä(...)
 • Soulez, Juliette. 2010. From pluralism to meliorism. From Experience to the body, Richard Shusterman. Tale(s) -magazine 05/2010.
 • Stark Smith, Nancy. 2006. ”Harvest: one history of contact improvisation.” Contact Quarterly, 31(2): 46–54.
 • Stark Smith, Nancy. 2008. Caught falling. The confluence of contact improvisation, Nancy Stark Smith and more other moving ideas. Northampton, MA: Contact Editions.
 • Nancy Stark Smithin haastattelu 2011. Northampton, Yhdysvallat. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Carol Swannin haastattelu 2010. Helsinki, Suomi. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Törmi, Kirsi. 2016. Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena. Acta Scenica 46. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/kirsi-tormi-2016
 • Varto, Juha. 1996. Lihan viisaus. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Varto, Juha. 2001. Kauneuden taito: estetiikkaa taidekasvattajille. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Varto, Juha. 2008. Tanssi maailman kanssa: yksittäisen ontologiaa. Tampere: Niin & näin.
 • Whitehouse, Mary. 2000. Artikkelit teoksessa Authentic Movement. Essays by Mary Starks-Whitehouse, Janet Adler and Joan Chodorow. toim. Patrizia Pallaro. Lontoo: Jessica Kingsley.
 • Wittmann, Gabrielle. 2010. Dance techniques 2010: Tanzplan Germany. Ingo Diehl & Friederike Lampert, toim. Leipzing: Henschel.