Lähdeluettelo

AJAX progress indicator
 • Ala-Risku, Päivi. 2016. ”Mindfulnessin haitoista pitäisi puhua.” Helsingin Sanomat 1.12.2016, C15.
 • Alito Alessin haastattelu 2011. Haastattelu, Oregon, Yhdysvallat. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Anttila, Eeva & Järvinen, Hanna & Rouhiainen, Leena. 2014. ”Taiteellinen tutkimus yhtenä tanssintutkimuksen juonteena.” Teoksessa Tanssiva tutkimus: Tanssitutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja, toim. Hanna Järvinen & Leena Rouhiainen. Nivel 03. E-kirja. Helsinki: Taideyliopiston(...)
 • Banes, Sally. 1987. Terpsichore in Sneakers: post-modern dance-. Middletown, CT: Westleyan University Press.
 • Bataille, Georges. 1988 (1954). Inner experience. Käännös Leslie Anna Boldt. Albany: State University of New York Press.
 • Steva Battsin haastattelu 2013. Derry, Pohjois-Irlanti. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Buber, Martin. 1999. Minä ja sinä. (Ich und Du, 1923.) Suom. Jukka Pietilä. Porvoo, Helsinki Juva: WSOY.
 • Ray Chungin haastattelu 2011. Kiova, Ukraina. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Curtis, Jess. 2015. Knowing bodies / bodies of knowledge: eight experimental practitioners of contemporary dance. California: University of California, Davis.
 • Dewey, John. 1999 (1929). Pyrkimys varmuuteen: tutkimus tiedon ja toiminnan suhteesta. (The quest of certainty. a study of the relation of knowledge and action) Suom. Pentti Määttänen. Gaudeamus.
 • Dewey, John. 2010 (1934). Taide kokemuksena (Art as experience). Suom. Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Niin & näin.
 • Dilley, Barbara. 2017. ”A Wave, A Particle, A Wave.” Contact Quarterly Vol. 42(1): 22–27.
 • Elo, Mika toim. 2014. Kosketuksen figuureja. Helsinki: Tutkijaliitto.
 • Frey Faustin haastattelu 2011. Kiova, Ukraina. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Feldenkreis, Moshe. 2015 (1972). Tietoisuutta liikkeen avulla. (Awareness through movement) Suom. Piia Surakka & Raisa Vennamo. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
 • Foster, Raisa. 2015. Tanssi-innostaminen. Kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Helsinki: BoD – Books on Demand.
 • Fuchs, Jordan & Gamblin, Sarah. 2009. ”Partnering, permeability, and sensation: integrating contact improvisation into technique class.” Contact Quarterly. 34(1), 44–47.
 • Hanna, Thomas. 1970. Bodies in revolt: A primer in somatic thinking. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Hassmann, Joerg. 2009. ”Explorations within the small dance.” Contact Quarterly. 34(1):32.
 • Joerg Hassmannin haastattelu 2011. Haastattelu. Göttingen, Saksa. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Hay, Deborah. 2000. My body the Buddhist. Hanover, New Hampshire: Wesleyan University Press.
 • Heikinheimo, Ismo-Pekka. 2017. Taidesidonnaista koreografiaa museokontekstissa. Kinesis 7. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu kinesis.teak.fi/heikinheimo
 • Heimonen, Kirsi. 2009. Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Acta Scenica 24. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/kirsi-heimonen-2009
 • Keith Hennessyn haastattelu 2011. Kiova, Ukraina. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Hennessy, Keith. 2016. Ambivalent norms, radical potential: contact improvisation re-considered. California: University of California, Davis.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena. 2001. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Horwitz, Carol. 2008. ”Values and contact improvisation. Breitenbush Conference ’94 discussions report.” Contact Quarterly 1995;20:(1):70–71. Contact Quarterly Sourcebook II: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1993–2007. Northampton Mass.: Contact Editions.
 • James, William. 1913. Pragmatismi. Suom. K. W. Silfverberg. Helsinki: Otava.
 • Jones, Sue. 2004. ”Depth interviewing.” Teoksessa Seale toim. 257–260.
 • Jussilainen, Anna. 2015. ”Contact improvisation as an art of relating: The importance of touch for building positive interaction.” Journal of Dance & Somatic Practices. 7(1):113–127.
 • Keats, Daphne M. 2000. Interviewing: a practical quide for students and professionals. Buckingham: Open University Press.
 • Keogh, Martin. 2008. ”101 way to say no to contact improvisation: boundaries and trust.” Contact Quarterly 2003;28(2): 61–64. Contact Quarterly Sourcebook II: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1993–2007. Northampton, Mass.: Contact Editions.
 • Kirkkopelto, Esa. 2014. ”Inventiot ja instituutiot – taiteellisen tutkimuksen yhteiskunnalliset ehdot.” Teoksessa Tulevan tuntumassa. Esseitä taidealojen yliopistopedagogiikasta, toim. Teija Löytönen. Helsinki: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Aalto Art Books.
 • Klemola, Timo. 1988. ”Perinteisen budon erilainen ihmiskäsitys.” Opiskelijaliikunta 1/88.
 • Klemola, Timo. 2013. Mindfulness. Tietoisuuden harjoittamisen taito. Jyväskylä: Docendo.
 • Klemola, Timo. 2004. Taidon filosofia – filosofin taito. Tampere: Tampere University Press.
 • Koski, Tapio. 1991. Liikunta ja kehollisuus perenniaalisessa filosofiassa: fenomenologinen tutkimus liikunnan merkityksestä ihmisen kokonaistumisessa. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistossa. vol. XVII. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Koteen, David & Stark Smith, Nancy. 2008. Caught Falling: the confluence of contact improvisation, Nancy Stark Smith, and other moving ideas. Northampton. Mass.: Contact Editions.
 • Laban, Rudolf. 1963 (1948). Modern educational dance. Lontoo: Macdonald & Evans.
 • Lahdenperä, Soile. 2013. Muutoksen tilassa – Aleksander-tekniikka koreografisen prosessin osana. Acta Scenica 36. Helsinki: Taidetyliopiston Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/lahdenpera_soile
 • Lehikoinen, Kai. 2014. Tanssi sanoiksi: tanssianalyysin perusteita. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
 • Lepecki, André. 2012. Tanssitaide ja liikkeen politiikka. Suom. Hanna Järvinen. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. Like.
 • Levin, David Michael. 1988. The opening of vision: nihilism and postmodern situation. Lontoo: Routledge.
 • Little, Nita. 2014a. Articulating presence: creative actions of embodied attention in contemporary dance. UMI Dissertation Publishing, UMI Number: 3637879. ProQuest LLC. California: University of California, Davis.
 • Little, Nita. 2014b. ”Restructuring the self-sensing: Attention training in contact improvisation.” Journal of Dance & Somatic Practices 6(2):247–260.
 • Luoto, Miika. 2014. ”Muoto, rytmi & rakenne.” Luentomuistiinpanot. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
 • Määttänen, Pentti. 2002. ”Taideteos kokemusena: John Deweyn taiteenfilosofian lähtökohtia” Teoksessa Kokemus, toim. Leila Haaparanta ja Erna Oesch. Acta philosophica Tamperensia, vol. 1. Tampere: Tampere University Press.
 • MacIntyre, Alascair. 2004. Hyveiden jäljillä: moraaliteoreettinen tutkimus. Suom. Niko Noponen. Helsinki: Gaudeamus.
 • Maitland, Jefferey. 1995. Spacious body: explorations in somatic ontology. Berkeley: North Atlantic Books.
 • Mäkinen, Piritta. 2013. Käsityö kokemuksena. Matka käsityön somaestetiikkaan. Opinnäytetyö. Helsinki: Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10340
 • McKenna, Marjean. 2009. ”Evolution, ki, and the aikido’s axis: aikido thesis expanded for contractors.” Contact Quarterly 34(1): 16–20.
 • Monni, Kirsi. 2004. Olemisen poeettinen liike. Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999. Acta Scenica 15. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/kirsi-monni-2004.
 • Monni, Kirsi. 2012a. Alexander-tekniikka ja autenttinen liike-työskentely. Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia. Liite tanssitaiteen taiteellisen tohtorintutkinnon kirjalliseen osioon Olemisen poeettinen liike. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Monni, Kirsi. 2012b. ”Esipuhe.” teoksessa Tanssitaide ja liikkeen politiikka. André Lepecki. Suom. Hanna Järvinen. Kinesis 3. Like. Helsinki: Like, Teatterikorkeakoulu.
 • Montagu, Ashley. 1971. Touching: the human significance of the skin. New York: Columbia University Press.
 • Niiniluoto, Ilkka & Saarinen, Esa. toim. 1986. Vuosisatamme filosofia. Helsnki: WSOY.
 • Niiniluoto, Ilkka. 2002. ”Kokemus-kollokvion avaussanat.” Teoksessa Kokemus, toim. Leila Haaparanta ja Erna Oesch. Acta philosophica Tamperensia, vol. 1. Tampere: Tampere University Press.
 • Novack, Cynthia J. 1990. Sharing the dance. Contact improvisation and American culture. The Madison: University of Wisconsin Press.
 • Parviainen, Jaana. 1998. Bodies moving and moved: a phenomenological analysis of the dancing subject and the cognitive abd ethical values of dance art. Tampere: Tampere University Press. tampub.uta.fi/handle/10024/68138
 • Parviainen, Jaana. 2006. Meduusan liike: mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Paxton, Steve. 1981–1982. Theathre papers, fourth series, number 5.
 • Paxton, Steve. 1997. ”Small dance.” Contact Quarterly, 1986;11(1):48–50. Contact quarterly Sourcebook: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1975–1992. Northampton, Mass.: Contact Editions.
 • Paxton, Steve. 2008. ”...To touch.” Contact Quarterly 1996; 21(2); 50–51. Contact Quarterly Sourcebook II: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1993–2007. Northampton. Mass.: Contact Editions.
 • Paxton, Steve. 2009. ”Excerpts from Steve Paxton’s talk at CI36.” Transcribed by Josphina Fredericks and Kelley Mariani. Contact Quarterly 34(1):11–15.
 • Steve Paxtonin haastattelu 2011. Oregon, Yhdysvallat. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Paxton, Steve. 2012. Material for the spine. Video. youtu.be/h4JcXB04UOg
 • Paxton, Steve. 2014. ”Breitenbush Jam.” Puhe. Oregon, Yhdysvallat.
 • Paxton, Steve. 2015. ”Cage, Cunningham, and the modern dance mutants” Contact Quarterly Vol 40(1): 13–15.
 • Payne, Peter. 1987. Martial arts: the spiritual dimension. Lontoo: Thames and Hudson.
 • Perttula, Juha & Latomaa, Timo toim. 2011. Kokemuksen tutkimus. – merkitys – tulkinta – ymmärtäminen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
 • Preston-Dunlop, Valerie. 1995. Dance Words. Sveitsi: Harwood Academic.
 • Ribeiro, Monica & Fonseca, Agar. 2011. ”The empathy and the structuring sharing modes of movement sequences in the improvisation of contemporary dance. Research in Dance Education.” Aquatic Insects 12(2): 78.
 • Rouhiainen, Leena. 2006. ”Mitä somatiikka on?” Pia Houni, Johanna Laakkonen, Heta Reitala, Leena Rouhiainen (toim). Näyttämö ja tutkimus 2. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura.
 • Rustad, Hilde. 2013. Dans etter egen pipe? En analyse av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon – som tradisjon, fortolkning og levd erfaring. Doktorgradsavhandling. Oslo: Norges idrettshøgskole, ISBN.
 • Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti toim. 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.
 • Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa toim. 2009. Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
 • Sarco-Thomas, Malaika. 2010. Twig dances: improvisation performance as ecological practice. Dartington College of Arts. Plymouth: University of Plymouth.
 • Sheets-Johnstone, Maxine. 1999. The primacy of movement. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Shusterman, Richard. 1992. Pragmatist aesthetics: living beauty, rethinking art. Oxford, Cambridge: Blackwell.
 • Shursterman, Richard. 1997a. Taide, elämä ja estetiikka. Suom. Vesa Mujunen. Helsinki: Gaudeamus.
 • Shusterman, Richard. 1997b. ”The End of Aesthetic Experience.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 55 81 9: 29–41.
 • Shursterman, Richard. 2000. Pragmatistic aesthetics: living beauty, rethinking art. 2. painos. Lanham Md.: Rowman & Littlefield.
 • Shusterman, Richard. 2008. Body consciousness: a philosophy of mindfulness and somaesthetics. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Shusterman, Richard. 2011. A philosopher in darkness and in light: practical somaesthetics and photographic art. Montreal: Le Mois de la Photo à Montréal.
 • Shusterman, Richard. 2012. Thinking through the body. Essays in Somaesthetics. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Silde, Marja. toim. 2011. Nykynäyttelijän taide: horjutuksia ja siirtymiä. Helsinki: Maahenki.
 • Silde, Marja. (toim.) 2011. Nykynäyttelijän taide: horjutuksia ja siirtymiä. Maahenki Oy. Art-Print Oy.
 • Soulez, Juliette. 2010. From pluralism to meliorism. From Experience to the body, Richard Shusterman. Tale(s) -magazine 05/2010.
 • Stark Smith, Nancy. 2006. ”Harvest: one history of contact improvisation.” Contact Quarterly, 31(2): 46–54.
 • Stark Smith, Nancy. 2008. Caught falling. The confluence of contact improvisation, Nancy Stark Smith and more other moving ideas. Northampton, MA: Contact Editions.
 • Nancy Stark Smithin haastattelu 2011. Northampton, Yhdysvallat. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Carol Swannin haastattelu 2010. Helsinki, Suomi. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Törmi, Kirsi. 2016. Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena. Acta Scenica 46. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/kirsi-tormi-2016
 • Varto, Juha. 1996. Lihan viisaus. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Varto, Juha. 2001. Kauneuden taito: estetiikkaa taidekasvattajille. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Varto, Juha. 2008. Tanssi maailman kanssa: yksittäisen ontologiaa. Tampere: Niin & näin.
 • Whitehouse, Mary. 2000. Artikkelit teoksessa Authentic Movement. Essays by Mary Starks-Whitehouse, Janet Adler and Joan Chodorow. toim. Patrizia Pallaro. Lontoo: Jessica Kingsley.
 • Wittmann, Gabrielle. 2010. Dance techniques 2010: Tanzplan Germany. Ingo Diehl & Friederike Lampert, toim. Leipzing: Henschel.