Acta Scenica Teatterin ja tanssin tutkimusta vuodesta 1995

Acta Scenica Teatterin ja tanssin tutkimusta vuodesta 1995

55 2018

Jana Unmüssig Composition and choreography

Critical reflections on perception, body and temporality

Seeing as an active endeavour for the choreographer Jana Unmüssig’s doctoral research examines studio-based choreographic composition practice that focuses on seeing and visuality from the perspective of the choreographer-director in the context of an expanding notion of dance. Unmüssig highlights the action of seeing, while also considering time as boredom.

52 2018

Otso Huopaniemi Algoritmiset adaptaatiot | Algorithmic Adaptations

Voiko kirjavaa jälkeä tekevästä käännössovelluksesta luoda monimerkityksistä taidetta? Dramaturgi, näytelmäkirjoittaja ja esitystaiteilija Otso Huopaniemen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tarkastettu verkkojulkaisumuotoinen väitöstutkimus Algorithmic Adaptations | Algoritmiset adaptaatiot käsittelee digitaalisten teknologioiden käyttömahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti kirjoittamisen ja lukemisen kontekstissa.

51 2017

Anita Valkeemäki Ruotuun taipumaton

Tutkimusmatka tanssin improvisatorisen opettamisen oppimiseen

Tanssitaiteen maisteri Anita Valkeemäen väitöstutkimus on sekä omakohtainen että jaettu kertomus tanssin improvisatorisen opettamisen oppimisen matkasta. Tutkimus pohjautuu Valkeemäen vuosien 2008–2010 aikana toteuttamaan liiketeematyöskentelyyn, jonka pohjalta nousevia ajatuksia ja oivalluksia hän asettaa vuoropuheluun työskentelyyn osallistuneilta oppilailta saamiensa palautteiden sekä nähdyn, kuullun, puhutun ja koetun kanssa.

50 2017

Eero Siren Nukketeatteri ja näyttelijän maailma

Taiteellinen elämäkertani

Eero Siren kertoo väitöstutkimuksensa kirjallisessa osiossa taiteellisen elämäntarinansa alkaen siitä, millaisia luentoja hän kuuli lapsena työväenopistossa ja millaisiin kulttuuritapahtumiin vanhemmat hänet veivät. Hän kertoo myös sukunsa tarinan 1900-luvun alun huutolaisuudesta sisällissotaan, talvi- ja jatkosotaan ja suurten ikäluokkien syntyyn ja muistelee malmilaista perhettään. Tältä osin hänen työnsä lähestyy kulttuuriantropologista kuvausta sodanjälkeisen työväestön sivistystahdosta. Toisaalta tutkimus kirjoittaa suomalaisen nukketeatterin historiaa ja sijoittaa sen kansainväliseen kontekstiin.

49 2017

Mikko Bredenberg Näyttämöllinen kuvittelu

Teatteritaiteen maisteri, näyttelijä-ohjaaja-teatteripedagogi Mikko Bredenberg on kehittänyt taiteellisessa väitöstutkimuksessaan kuvittelun fenomenologisesta tarkastelusta ammentavan näyttelijäntekniikan. Tutkimuksessaan Bredenberg kohdistaa huomionsa siihen, miten hänen työskentelynsä näyttelijänä etenee, kun työskentelyn lähtökohtana on näyttämöllinen mielikuva, jonka perustalta aletaan tehdä esitystilaa koskevia materiaalisia ratkaisuja, jolloin näyttelijästä tulee ”näyttämöllepanija” ja tässä mielessä myös ohjaaja.

48 2017

Tuija Kokkonen Esityksen mahdollinen luonto

Suhde ei-inhimilliseen esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta

Mikä on esitystaiteen merkitys, ja mitkä ovat sen mahdollisuudet ekokriisien aikakaudella? Mitä merkitsee esitykselle ja subjektiviteetille, jos laajennamme esityksen toimijuuden ja sosiaalisen alueen ihmisen ulkopuolelle? Väitöstutkimuksessaan Tuija Kokkonen tutkii suhdettamme ei-inhimilliseen esitystapahtumassa.

46 2016

Kirsi Törmi Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena

Tanssitaiteen maisteri Kirsi Törmi luonnostelee väitöstutkimuksessaan vuorovaikutteista koreografista prosessia, jossa merkitykselliseksi nousee ryhmän vetäjän kyky tiedostaa, aistia, kuunnella ja kunnioittaa osallistujien kokemuksia. Tutkimus pureutuu yhteisölliseen ja osallistavaan tapaan tehdä koreografiaa ja tarkastelee myös sen haasteita. Se osallistuu keskusteluun taiteen hyvinvointivaikutuksista ja pohtii taiteilijan vastuuta sekä eettisiä kysymyksiä.

45 2016

Tero Nauha Schizoproduction

Artistic research and performance in the context of immanent capitalism

In his doctoral research Tero Nauha develops models for thinking and practice where artistic research and practice become critical tools against the presumed immanence of capitalism. The research consists of three artistic works which create a critical inquiry on the biopolitical management of subjectivity.

44 2015

Per Roar Thorsnes Docudancing Griefscapes

Choreographic strategies for embodying traumatic contexts in the trilogy Life & Death

In this doctoral research Per Roar introduces the concepts of docudancing and griefscape. He explores here a contextual approach to choreography through making the trilogy Life & Death and probing into three different socio-political contexts of loss and grieving, all related to complicated grieving processes brought about by death and dying.

43 2015

Davide Giovanzana Theatre Enters!

The Play within the Play as a Means of Disruption

This artistic research analyses a specific dramaturgical phenomenon, defined as “the play within the play”, which introduces a second story inside the main drama. What happens when a playwright introduces a second level of representation? What happens when some actors start performing for other actors and another level of illusion is added to the first one?

Davide Giovanzana’s doctoral dissertation suggests that something essential to the nature of theatre is present in this particular device.

42 2015

Jussi Lehtonen Elämäntunto

Näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön

Mitä esitykselle ja esiintyjyydelle tapahtuu, kun ne siirtyvät taideinstituutiosta keskelle suljettujen laitosten arkea ja elämäntuntoa? Hoitolaitoksissa esiintyessään näyttelijä kohtaa katsojiaan paitsi esiintyjänä tai roolihenkilönä, myös omana itsenään ihminen ihmiselle -tasolla. Miten näitä rooleja on mahdollista yhdistää toisiinsa? Mitä seuraa, kun esiintyjä samastuu esityksen katsojaan? Tällaisia kysymyksiä Jussi Lehtonen pohtii väitöstutkimuksessaan ELÄMÄNTUNTO – Näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön.

41 2015

Isto Turpeinen Raakalautaa ja rakkautta

Kolme sommitelmaa oman elämän tanssista

Isto Turpeisen väitöstutkimuksen aiheena on pitkällisen pedagogisen kokemuksen kautta kehkeytyneen raakalauta-työtavan tarkastelu. Tämä vastaa tanssinopettajan työn kriittisestä pohdinnasta nousseeseen kysymykseen. Työtavan juuressa ovat havainnot oppilaiden elämismaailman ja tanssiopetuksen eetoksen välisestä erosta. Turpeinen käsittelee työtavan ideaalia, jota on koeteltu palauttamalla se toimintaan.

40 2014

Pilvi Porkola Esitys tutkimuksena

Näkökulmia poliittiseen, dokumentaariseen ja henkilökohtaiseen esitystaiteeseen

Mitä poliittisella tarkoitetaan esitystaiteessa tänään? Miten käyttää henkilökohtaista materiaalia tai miten esittää itseä? Muun muassa näitä kysymyksiä TeM ja esitystaiteilija Pilvi Porkola tarkastelee taiteellisessa väitöstyössään Esitys tutkimuksena – Näkökulmia poliittiseen, dokumentaariseen ja henkilökohtaiseen.

38 2014

Linda Gold Altered Experience in Dance / Dancing

Investigation into the Nature of Altered Experience in Dancing and Pedagogical Support

Merits of altered experience in dance are rarely included in dance training, and seldom investigated in dance research. This omission is relevant to students pursuing educational career goals in dance and to curriculum intended to develop dance artists.

37 2013

Eeva Anttila Koko koulu tanssii!

Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Tässä julkaisussa kuvataan Koko koulu tanssii! -hanketta ja siihen liittyvää tutkimusta. Hanke toteutettiin Kartanonkosken koulussa Vantaalla vuosina 2009–2013. Tanssinopetukseen ja moniin tanssitapahtumiin osallistuivat kaikki koulun oppilaat ja opettajat. Tutkimuksen tarkoituksena on artikuloida, mitä kehollinen oppiminen tarkoittaa koulun todellisuudessa, ja miten tanssi voidaan ymmärtää kehollisen oppimisen erityismuotona.

36 2013

Soile Lahdenperä Muutoksen tilassa

Alexander-tekniikka koreografisen prosessin osana

Miten käyttää Alexander-tekniikkaa taiteellisen prosessin osana? Alexander-tekniikan opettaja, koreografi Soile Lahdenperän Teatterikorkeakoulussa 12. joulukuuta 2013 tarkastettu verkkojulkaisumuotoinen väitöstutkimus ”Muutoksen tilassa – Alexander-tekniikka koreografisen prosessin osana” käsittelee F. Matthias Alexanderin kehittämän oppimismenetelmän soveltamista koreografin työhön. Tutkimus avaa prosessia, miten menetelmä on tuotu tutkimuksen taiteellisissa töissä esiintyneiden tanssijoiden ja muusikoiden käyttöön.

35 2013

Mari Martin Minän esitys

Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle

Minä on luonteeltaan pakeneva. Minää voi esittää, mutta kysymys siitä, mikä esitettävän minän suhde on siihen henkilöön, joka esittää minää, jää vaille vastausta. Teatteritaiteen lisensiaatti, ohjaaja ja opettaja Mari Martinin väitöstutkimus Minän esitys avaa henkilökohtaisuutta ja omaelämäkerrallisuutta teatterityössä ja esittämisessä tutkija–ohjaajan näkökulmasta. Tutkimus havainnollistaa ja purkaa minää teatterillisena kysymyksenä.

34 2013

Anu Koskinen Tunnetiloissa

Teatterikorkeakoulussa 1980- ja 1990-luvuilla opiskelleiden näyttelijöiden käsitykset tunteista ja näyttelijöiden tunnetyöskentelystä

Mikä on tunteiden rooli näyttelijän työssä? Millainen asema tunteilla on ollut Teatterikorkeakoulun näyttelijänkoulutuksessa? Mikä näyttelijän tunteissa on yksityistä ja mikä yhteistä? Millainen on näyttelijän sukupuolen ja hänen tunnetyöskentelynsä välinen suhde

32 2013

Pauliina Hulkko Amoraliasta Riittaan – ehdotuksia näyttämön materiaaliseksi etiikaksi

ehdotuksia näyttämön materiaaliseksi etiikaksi

Mitä kaikkea materiaalisuus voi teatterissa tarkoittaa ja millainen voisi olla materiaalinen tapa tehdä esityksiä?

TeM, dramaturgi-ohjaaja Pauliina Hulkko tarkastelee tutkimuksessaan dramaturgisen ohjaajantyön näkökulmasta viittä taiteellista työtä: tutkimusesityksiä Amoralia (2003), Mirriseni (2003), Nälkämäen Oresteia (2004) ja Riitta – nainen talossa (2008) sekä kuunnelmaa Sanovat sitä rakkaudeksi (2004).

31 2013

Ville Sandqvist Minä, Hamlet

Näyttelijäntyön rakentuminen

Minä, Hamlet tarkastelee eurooppalaista perintöämme kriittisesti. Länsimaisen demokratian sekä teoreettisen filosofian ja taiteen, erityisesti tragedian kehto on hellenistisessä Kreikassa. Teos pyrkii avaamaan teatterin ja näyttelijäntyön suhdetta tragedian ritualistiseen perinteeseen, ruumiin suhdetta juutalaiskristilliseen eetokseen antiikista renessanssiin sekä kuvaamaan sen jatkumoa valistuksen ja modernin läpi myös nykynäyttämöillä.

29 2012

Hanna Pohjola Toinen iho

Uransa loukkaantumiseen päättäneen nykytanssijan identiteetti

Kun ammattitanssija joutuu päättämään uransa loukkaantumisen takia, on edessä elämänmuutos. Tanssitaiteen maisteri Hanna Pohjolan väitöstutkimuksessa kolme uransa loukkaantumiseen päättänyttä nykytanssijaa kertoo muutoksesta, tanssijaidentiteetin rakentamisesta, sen ylläpitämisestä ja loukkaantumisen merkityksestä identiteettiin.

28 2012

Annette Arlander Performing Landscape

Notes on Site-specific Work and Artistic Research (Texts 2001–2011)

In this collection landscape, environment, place and site are considered from various viewpoints, based on practical experience in creating artworks. Landscape is discussed as a setting for stories in radio play and dance performance or as a scene for memories and fantasies in site-specific performance and sound installations.

27 2012

Tomi Humalisto Toisin tehtyä, toisin nähtyä

Esittävien taiteiden valosuunnittelusta muutosten äärellä

Valosuunnittelu on vähän tutkittu ala, joka on ehtinyt muodostaa vakiintuneita käytäntöjä. Esitysmuotojen muuttuessa työskentelytavat voivat kuitenkin muuttua rajoitteiksi. Tomi Humalisto on kiinnostunut ”toisin tekemisen” mahdollisuudesta silloin, kun käytäntö kaipaa vaihtoehtoa.

26 2011

Seppo Kumpulainen Hikeä ja harmoniaa

Liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetus Suomen Teatterikoulun ja Teatterikorkeakoulun näyttelijänkoulutuksessa vuosina 1943—2005

Seppo Kumpulainen on Teatterikorkeakoulun pitkäaikainen opettaja. Väitöstutkimuksessaan hän tarkastelee liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetusta Suomen Teatterikoulussa ja Teatterikorkeakoulussa vuosina 1943–2005.

24 2009

Kirsi Heimonen Sukellus liikkeeseen

liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä

Miten kirjoittaa tanssimisen kokemuksista niin, että lihan tunto voisi elää kirjoituksessa? Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä ehdottaa yhtä tapaa kirjoittaa tanssimisesta. Tutkimus liittyy fenomenologiseen lähestymistapaan tanssimisen kokemusten kuvauksissa.

22 2008

Erik Rynell Action Reconsidered

Cognitive Aspects of the Relation between Script and Scenic Action

Theatre and novel Findings about the Human Mind

Our knowledge about the human mind has undergone rapid development in later years, thanks to improved measurement techniques and increased interchange between different fields of knowledge. Cognitive science is a multidisciplinary approach to the human mind.

20 2008

Jukka O. Miettinen Dance Images in Temples of Mainland Southeast Asia

The reliefs and murals of temples in mainland Southeast Asia, such as the famous Angkor Wat complex in Cambodia, the temples of the city of Pagan in Myanmar, and the royal temple, Wat Phra Keo, in Bangkok, include thousands of figures related to dance in their iconographical programmes. Many of them give valuable information about dance from periods of which very little, if any, textual evidence exists to throw light on this subject.

19 2008

Leena Rouhiainen (ed) Ways of Knowing in Dance and Art

Ways of Knowing in Dance and Art addresses bodily knowledge and procedures in the field of dance art as they are understood by a number of dance artists, pedagogues and scholars. During the past decade, practice-based research has won increasing attention by artist-researchers working in the field of dance.

18 2006

Maaria Rantanen Takki väärinpäin ja sielu riekaleina

Näyttelijöiden kokemuksia työstressistä ja -uupumuksesta

Rantanen tarkastelee sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtiin perustuvassa väitöskirjassaan ammattikentällä toimivien näyttelijöiden kokemuskerronnassa ilmeneviä näyttelijän työstressiin ja -uupumukseen vaikuttavia työn ongelmia ja ristiriitoja. Näyttelijöiden kertomuksista viestittyy uhkakuvien värittämä teatterimaailma.

15 2004

Kirsi Monni Olemisen poeettinen liike

Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999

Kirsi Monnin tanssitaiteen tohtorintutkinto kietoutuu tanssijan taidon ja tanssiteosten olemisen tavan eli tanssiontologian pohtimisen ympärille. Kirjallisessa raportissaan hän pohtii laajasti viime vuosikymmeninä vaikuttanutta uutta tanssiorientaatiota tanssihistorian ja oman tanssikokemuksensa perusteella sekä Martin Heideggerin taidetta ja olemista koskevan ajattelun avulla.

14 2003

Eeva Anttila A Dream Journey To The Unknown

Searching for Dialogue in Dance Education

In her dissertation Eeva Anttila examines the possibility and meaning of dialogue in dance education. Combning various interpretive approaches, she brings into dialogue the voices of children, teachers, critical social theorists and others, along with her own voice.

13 2003

Leena Rouhiainen Living Transformative Lives

Finnish Freelance Dance Artists Brought into Dialogue with Merleau-Ponty’s Phenomenology

Living Transformative Lives explores the life-worlds of Finnish contemporary freelance dance artists through a phenomenological lens. It examines interview material produced by four Finnish dance artists and outlines an approach to interpreting this material mainly through Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology.

12 2002

Betsy Fisher Creating and Re-Creating Dance

Performing Dances Related to Ausdruckstanz

Performer, choreographer, and teacher Betsy Fisher has created eMotion.s: German Lineage in Contemporary Dance, solo programs of repertory drawn from choreographers who share artistic heritage to Ausdruckstanz. Tracing her own artistic family tree, she learned, was directed in, and performed dances by Mary Wigman, Dore Hoyer, Marianne Vogelsang, Rosalia Chladek, Hanna Berger, Hanya Holm, Lotte Goslar, Alwin Nikolais, Murray Louis and Beverly Blossom.

11 2002

Soile Rusanen Koin traagisia tragedioita

Yläasteen oppilaiden kokemuksia ilmaisutaidon opiskelusta

Ilmaisutaidon opetus – teatteri ja draama – oppilaiden kokemusten kautta katseltuna näyttäytyy näennäisen ristiriitaisena. Läsnä tuntuvat yhtä aikaa olevan työ ja rentoutuminen, hauskuus ja hulluus, itsekuri ja vapaus.

9 2002

Tapio Toivanen ”Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta”

Peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten kokemuksia teatterityöstä

Näytteleminen on huippukokemus, joka antaa lapselle mahdollisuuden tarkastella maailmaa roolihahmon näkökulmasta. Teatterityössä koettu ja opittu transformoituu osaksi lapsen henkilökohtaisen maailmasuhteen tarkastelua. Lapsi ymmärtää maailmaa aikaisempaa jäsentyneemmin. Teatterityö kehittää lapsen itseluottamusta, itsetuntemusta ja sosiaalisuutta.

8 2001

Paula Salosaari Multiple Embodiment in Classical Ballet

Educating the Dancer as an Agent of Change in the Cultural Evolution of Ballet

Paula Salosaari’s doctoral dissertation posits the ballet dancer as an experiencing artist into the core of the evolving tradition and dancer’s artistic identity. The dancer is seen as an experiencing agent of change within the art of ballet, rather than an object, material or an instrument to perform the dance.

7 2001

Timo Kallinen Näyttämötaiteilijasta teatterityöntekijäksi

Miten moderni tavoitti suomalaisen teatterikoulutuksen

Suomalainen teatterikoulutus on ollut sotien jälkeisenä aikana usein kiivaankin keskustelun kohteena. Tämä tutkimus pureutuu ensimmäistä kertaa tuon koulutuksen historiallisiin juuriin. Sen varsinaisena kohteena on Suomen Teatterikoulun ja sen korkeakouluosaston vaiheet koulun perustamisesta sotien aikana aina 1970-luvun alkuun asti.

5 2000

Pia Houni Näyttelijäidentiteetti

tulkintoja omaelämäkerrallisista puhenäkökulmista

Identiteetti – työ – rooli

Näyttelijöiden omaelämäkerralliset identiteettitarinat

Näyttelijän ammatti on identiteettityötä. Näyttelijät rakentavat rooleja, omaksuvat näytelmähenkilöiden kertomuksia osaksi omaa ammattitaitoaan.

4 1999

Soili Hämäläinen Koreografian opetus- ja oppimisprosesseista

kaksi opetusmallia oman liikkeen löytämiseksi ja tanssin muotoamiseksi

Master of Arts, Liikuntatieteen maisteri Soili Hämäläisen väitöskirjan ”Koreografian opetus- ja oppimisprosesseita – kaksi opetusmallia oman liikkeen löytämiseksi ja tanssin muotoamiseksi” keskeinen kysymys on, minkälainen opetus auttaa opiskelijaa tuottamaan omaperäistä liikettä ja muotoamaan siitä tanssiharjoitelma.

2 1998

Annette Arlander Esitys tilana

Esitys tilana on teatteriohjaaja, TeL Annette Arlanderin taiteellispainotteisen tohtoritutkinnon kirjallinen osuus. Teksti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään esityksen tilaa yleisemmällä tasolla, aiemman tutkimuksen valossa. Toisessa osassa kuvaillaan käytännön työskentelyä ja esitellään taiteelliset opinnäytteet.

1 1995

Pentti Paavolainen & Anu Ala-Korpela Knowledge Is a Matter of Doing

When is a work of art research? How should one research one’s own work? Or should artists do art and scholars do research? The symposium Theatre and Dance Artist Doing Research in Practice in October 1994 was the first of its kind in Scandinavia in which both theatre professionals, teachers from institutions who train practitioners and scholars from universities took part.